Τελ. ενημέρωση:

   29-Sep-2000
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 17(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2000, 44-51

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

H συνταγογραφία στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Ι. Τα αντιμικροβιακά

Ν. ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ,1,2 Ν. ΤΣΑΚΟΥΝΤΑΚΗΣ,1 Σ. ΤΣΟΥΛΟΥ,1
Μ. ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ,1 Χ. ΛΙΟΝΗΣ2
1Κέντρο Υγείας Ανωγείων, Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Ρεθύμνης
2Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής, Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής,
Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΣΚΟΠΟΣ Η περιγραφή της συνταγογραφίας στο Κέντρο Υγείας Ανωγείων (ΚΥΑ) και η μελέτη των παραμέτρων που σχετίζονται με τη συνταγογράφηση των φαρμάκων κατά των λοιμώξεων στην ίδια μονάδα.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Αναδρομική μελέτη τυχαίου δείγματος 12.500 συνταγών, από τις 25.350 που εκδόθηκαν από το ΚΥΑ το έτος 1998. Οι συνταγές καταχωρήθηκαν σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων και μελετήθηκε η κατανομή τους στα ασφαλιστικά ταμεία, στους μήνες του έτους, στις κατηγορίες του Εθνικού Συνταγολογίου κ.λπ. Επίσης, μελετήθηκε η συνταγογράφηση των φαρμάκων κατά των λοιμώξεων και συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα με ανάλογα παλαιοτέρων ελληνικών και ξένων ερευνών.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ο ΟΓΑ καλύπτει το 78% των συνταγών του δείγματος. Κατά τους χειμερινούς μήνες η συνταγογραφία ελαττωνόταν σε σχέση με τους καλοκαιρινούς (P<0,001). Τα φάρμακα του κυκλοφορικού, των αρθροπαθειών, του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ) μαζί με αυτά κατά των λοιμώξεων, αποτελούσαν το 61% του συνόλου της συνταγογραφίας. Τα φάρμακα κατά των λοιμώξεων αποτελούσαν το 14,5% του συνόλου και τα αντιμικροβιακά το 69,1% των φαρμάκων κατά των λοιμώξεων. Βρέθηκε αύξηση της χρήσης των μακρολιδών έναντι των β-λακταμικών αντιβιοτικών, σε σχέση με παλαιότερες μελέτες. Διαπιστώθηκε επίσης εγκατάλειψη της χρήσης των πενικιλινών και κυρίως των αντισταφυλοκοκκικών πενικιλινών, όπως και μεγάλη μείωση της χρήσης νοσοκομειακών φαρμάκων (κινολονών, κεφαλοσπορινών γ’ και δ’ γενιάς).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η κατάχρηση των αντιμικροβιακών φαρμάκων, ενώ φαίνεται να περιορίζεται, δεν έχει εκλείψει ακόμη. Αντιμικροβιακά που είναι πολύτιμα για τον ασθενή (π.χ. αντισταφυλοκοκκικές πενικιλίνες) τείνουν να μη χρησιμοποιούνται, με ευθύνη των ιατρών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Τα φάρμακα του κυκλοφορικού, των αρθροπαθειών, του ΚΝΣ και τα φάρμακα κατά των λοιμώξεων αποτελούσαν το μεγαλύτερο μέρος του όγκου της συνταγογραφίας στο ΚΥΑ.

Λέξεις ευρετηρίου: Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Συνταγογραφία, Φάρμακα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής