Τελ. ενημέρωση:

   29-Sep-2000
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 17(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2000, 52-60

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τιμές αναφοράς των συγκεντρώσεων των ανοσοσφαιρινών
και των παραγόντων του συμπληρώματος
σε παιδιά ηλικίας 1 ημέρας έως 15 ετών

Β. ΤΖΙΜΟΥΛΗ,1 Φ. ΚΑΝΑΚΟΥΔΗ-ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ,1 Α. ΓΕΡΜΕΝΗΣ,2
Θ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ,3 Χ. ΤΣΑΝΤΑΛΗ,1 Β. ΔΡΟΣΟΥ,4 Β. ΚΑΤΣΟΥΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ3

1Α' Παιδιατρική Κλινική, ΑΠΘ
2Εθνικό Κέντρο Ιστοσυμβατότητας και Ανοσολογικό Τμήμα, Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών
3Εργαστήριο Επιδημιολογίας και Υγιεινής, ΑΠΘ
4Νεογνολογική Κλινική, ΑΠΘ

ΣΚΟΠΟΣ Ο καθορισμός των τιμών αναφοράς των ανοσοσφαιρινών και των παραγόντων του συμπληρώματος σε όλο το φάσμα της παιδικής ηλικίας με μια ευρείας εφαρμογής μέθοδο, που απαιτεί μικρή ποσότητα αίματος.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Με τη μέθοδο της κινητικής νεφελομετρίας και με τη χρήση αυτόματου νεφελομετρικού αναλυτή (ΒΝΑ της εταιρείας Behring) μετρήθηκαν οι συγκεντρώσεις της IgG και των υποτάξεών της, της IgA, της IgM, της IgE, του C3 και του C4 στον ορό 1946 φαινομενικά υγιών παιδιών (917 αγόρια και 1.029 κορίτσια, ηλικίας 1 ημέρας έως 15 ετών). Για τη στατιστική ανάλυση υπολογίστηκαν οι 5η, 50ή και 95η εκατοστιαίες θέσεις των συγκεντρώσεων του ορού για κάθε ηλικιακή ομάδα των δύο φύλων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι συγκεντρώσεις των πρωτεϊνών που μελετήθηκαν δεν διέφεραν σημαντικά μεταξύ των δύο φύλων. Γενικά, παρατηρήθηκε προοδευτική αύξηση κατά το 1ο έτος, με ποικίλους ρυθμούς και προσέγγιση των τιμών ενηλίκων σε διαφορετικές ηλικίες. Τα ευρήματα ως προς τις ανοσοσφαιρίνες επιβεβαιώνουν εκείνα προηγούμενων μελετών. Οι συγκεντρώσεις της IgG κατά τον 1ο και 3ο μήνα της ζωής είχαν καθοδική πορεία, ενώ μετά τον 6ο μήνα αυξάνονταν προοδευτικά και μετά το 3ο έτος της ζωής δεν διέφεραν σημαντικά από αυτές των ενηλίκων. Οι μεταβολές των συγκεντρώσεων της IgG1 ήταν όμοιες με εκείνες της ολικής IgG, ενώ η IgG3 έφθανε στα κατώτερα όρια στο τέλος του 1ου μήνα και παρέμενε χαμηλή καθόλη τη νηπιακή ηλικία. Μετά το 3ο και μέχρι το 10ο έτος της ζωής είχε ανοδική πορεία, χωρίς να φθάνει τις τιμές των ενηλίκων. Οι συγκεντρώσεις των IgG2 και IgG4 ελαττώνονταν σταδιακά τους πρώτους μήνες, παρέμεναν σταθερές κατά το πρώτο (IgG2) ή και το 2ο έτος της ζωής (IgG4) και άρχιζαν πάλι να αυξάνονται μετά το 1ο–2ο έτος. Η IgA ήταν μη ανιχνεύσιμη (<0,07 g/L) μέχρι τον 3ο μήνα και εφεξής ήταν μετρητή σε συγκεντρώσεις που αυξάνονταν με την πρόοδο της ηλικίας, αλλά παρέμεναν χαμηλότερες από εκείνες των ενηλίκων. Η συγκέντρωση της IgM παρουσίαζε μεγάλες διακυμάνσεις στο πρώτο 24ωρο της ζωής και στο 16% των νεογνών ήταν υψηλότερη των 0,2 g/L. Από τον 6ο μήνα μέχρι το 3ο έτος η συγκέντρωσή της ακολουθούσε ανοδική πορεία, οπότε και έφθανε στα επίπεδα των ενηλίκων. Η IgE δεν ήταν ανιχνεύσιμη (<8,3 IU/mL) καθόλη τη νεογνική και βρεφική περίοδο. Η συγκέντρωσή της, κατά τα επόμενα χρόνια, ακολουθούσε ανοδική πορεία, αλλά με σημαντικές διακυμάνσεις, μέχρι το τέλος του 6ου έτους της ζωής, οπότε σταθεροποιείτο στα επίπεδα των ενηλίκων. Οι συγκεντρώσεις των C3 και C4, κατά τη γέννηση, αντιστοιχούσαν στο 50% περίπου των αντίστοιχων τιμών των ενηλίκων. Στους επόμενους μήνες οι τιμές αυξάνονταν, ακολουθώντας παράλληλη πορεία και φθάνοντας στα επίπεδα των ενηλίκων μεταξύ 3ου και 6ου μήνα της ζωής.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι συγκεντρώσεις των πρωτεϊνών που μελετήθηκαν, παρουσίαζαν, καθόλη τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, σημαντικές διαφορές από εκείνες των ενηλίκων. Το γεγονός αυτό επιβάλλει, για την αξιολόγησή τους στην κλινική πράξη, τη σύγκρισή τους με τιμές αναφοράς που αντιστοιχούν στην ανάλογη ηλικία.

Λέξεις ευρετηρίου: Ανοσοσφαιρίνες, Συμπλήρωμα, Τιμές αναφοράς.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής