Τελ. ενημέρωση:

   29-Sep-2000
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 17(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2000, 61-67

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μελέτη σωματικού βάρους σπουδαστών ΤΕΙ
και συσχέτιση με τη συχνότητα κατανάλωσης πρωινού γεύματος

Τ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ, Χ. ΓΝΑΡΔΕΛΛΗΣ, Α. ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΥ
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Έδρα Διατροφής και Βιοχημείας, Αθήνα


ΣΚΟΠΟΣ Η μελέτη της σχέσης σωματικού βάρους και συχνότητας κατανάλωσης πρωινού γεύματος σε σπουδαστές ΤΕΙ.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Στην έρευνα συμμετείχαν 436 σπουδαστές και σπουδάστριες της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ της Αθήνας. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ειδικό ερωτηματολόγιο, που αφορούσε τις διατροφικές τους συνήθειες και τις απόψεις και στάσεις τους σε σχέση με τη διατροφή. Επιπλέον, υπολογίστηκε ο δείκτης μάζας σώματός τους (ΔΜΣ) με βάση το βάρος και το ύψος τους, όπως αυτά δηλώθηκαν από τους ίδιους.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η μέση τιμή του δείκτη μάζας σώματος βρέθηκε 21,1 kg/m2 για τα κορίτσια και 24,0 kg/m2 για τα αγόρια. Από το σύνολο των συμμετεχόντων, 12,2% ήταν υπέρβαροι (25 kg/m2<=ΔΜΣ <=30 kg/m2), ενώ 1,1% ήταν παχύσαρκοι (ΔΜΣ>=30 kg/m2). Από την ανάλυση των δεδομένων με τη χρήση υποδείγματος πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης προέκυψε αρνητική συσχέτιση μεταξύ του δείκτη μάζας σώματος και της συχνότητας κατανάλωσης πρωινού γεύματος. Σε σχέση με τους σπουδαστές που ανέφεραν κατανάλωση πρωινού γεύματος μικρότερη από μία φορά την εβδομάδα (22,6%), ο ΔΜΣ των σπουδαστών με κατανάλωση 1–3 φορές/εβδομάδα ήταν μικρότερος κατά 1,11 kg/m2, ενώ ο ΔΜΣ των σπουδαστών με κατανάλωση πρωινού 4–6 φορές/εβδομάδα βρέθηκε μικρότερος κατά 1,21 kg/m2. Στους σπουδαστές που ανέφεραν καθημερινή λήψη πρωινού (21,2%), ο ΔΜΣ βρέθηκε επίσης μικρότερος κατά 0,91 kg/m2 έναντι αυτών που ανέφεραν κατανάλωση μικρότερη από μία φορά την εβδομάδα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αν και ο δείκτης μάζας σώματος βρέθηκε στα φυσιολογικά όρια για την πλειοψηφία των σπουδαστών, παρατηρήθηκε αυξημένο σωματικό βάρος για το 13% αυτών. Η συχνότητα κατανάλωσης πρωινού γεύματος φαίνεται να έχει αρνητική σχέση με το δείκτη μάζας σώματος, γεγονός που συνηγορεί υπέρ της γενικότερης ευεργετικής επίδρασης που έχει η συστηματική κατανάλωση πρωινού γεύματος στην υγεία των παιδιών και των εφήβων.

Λέξεις ευρετηρίου: Διατροφική συμπεριφορά, Κατανομή γευμάτων, Παχυσαρκία, Πρωϊνό γεύμα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής