Τελ. ενημέρωση:

   29-Sep-2000
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 17(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2000, 74-76

ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Oι πρωτεΐνες του πλάσματος
σε υποθρεπτικούς αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς
που ελάμβαναν πρωτεϊνούχο διαιτητικό συμπλήρωμα

E. VAZELOV,1 F. RIBAROVA2

1Hemodialysis Centre, University Hospital “Queen Giovanna”,
2National Centre of Hygiene, Medical Ecology and Nutrition, Sofia, Bulgaria

Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση των μεταβολών των πρωτεϊνών του πλάσματος, λευκωματίνη, προλευκωματίνη, ολικές πρωτεΐνες (ΟΠ) και τρανσφερίνη, ως δεικτών της ενεργειακής-πρωτεϊνικής υποθρεψίας (ΕΠΥ), σε υποθρεπτικούς αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς, στους οποίους εχορηγείτο πρωτεϊνούχο διαιτητικό συμπλήρωμα από του στόματος (Nutridial). Στη μελέτη περιελήφθησαν 28 ασθενείς με συμπτωματολογία ΕΠΥ, οι οποίοι πληρούσαν τα ακόλουθα κριτήρια: χαμηλά επίπεδα λευκωματίνης, προλευκωματίνης και ΟΠ αίματος, χαμηλά επίπεδα ουρίας και κρεατινίνης πριν από την αιμοκάθαρση και τάση για απώλεια βάρους. Οι υπό μελέτη παράμετροι προσδιορίστηκαν πριν και μετά από 3 και 6 μήνες χορήγησης του διαιτητικού συμπληρώματος, με τη χρήση αναλυτή Hitachi 704, RA-500 και ακτινωτής ανοσοδιάχυσης. Τα επίπεδα της λευκωματίνης παρουσίασαν αύξηση κατά τη διάρκεια χορήγησης του διαιτητικού συμπληρώματος, η οποία ήταν περισσότερο εξεσημασμένη κατά τον τρίτο μήνα, και υποχώρησαν περίπου στα προ της χορήγησης επίπεδα ένα μήνα μετά από τη διακοπή της. Τα επίπεδα των ΟΠ παρουσίασαν τις ίδιες μεταβολές με τη λευκωματίνη, επιβεβαιώνοντας τη θετική επίδραση της χορήγησης πρωτεϊνών. Τα επίπεδα της τρανσφερίνης παρουσίασαν μη σημαντική αύξηση, ενώ η θετική δράση της χορήγησης πρωτεϊνών στις υπόλοιπες διαιτητικές παραμέτρους επηρέασε και την προλευκωματίνη. Τα αποτελέσματα της μελέτης υποδηλώνουν ότι οι πρωτεΐνες που μελετήθηκαν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες της υποθρεψίας και της επίδρασης της χορήγησης πρωτεϊνούχων διαιτητικών συμπληρωμάτων, σε ασθενείς με χρονία νεφρική ανεπάρκεια υπό αιμοκάθαρση. Επιπλέον, επιβεβαιώθηκε η θετική επίδραση του διαιτητικού συμπληρώματος που χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη μελέτη.

Λέξεις ευρετηρίου: Αιμοκάθαρση, Πρωτεΐνες πλάσματος, Πρωτεϊνούχο διαιτητικό συμπλήρωμα, Χρονία νεφρική ανεπάρκεια.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής