Τελ. ενημέρωση:

   02-Nov-2000
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 17(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2000, 141-145

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Υπερηχογραφικά χαρακτηριστικά καρωτιδικής πλάκας

Γ. ΓΕΡΟΥΛΑΚΟΣ,1 Μ.Μ. ΣΑΜΠΕΤΑΪ2
1Department of Surgery, Imperial College, School of Medicine, Charing Cross, London, UK
2Department of Vascular Surgery, Imperial College, School of Medicine, St. Mary’s Hospital, London, UK

Το κύριο κριτήριο που χρησιμοποιείται σήμερα για την εκτίμηση του κινδύνου αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου (ΑΕΕ) από αθηρωματικές βλάβες του καρωτιδικού διχασμού είναι ο βαθμός της στένωσης του αυλού της έσω καρωτίδας. Παρόλο που προοπτικές τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες έχουν αποδείξει τα οφέλη της καρωτιδικής ενδαρτηρεκτομής στην προφύλαξη από ΑΕΕ, τα οφέλη αυτά παραμένουν περιορισμένα, ιδιαίτερα σε ασυμπτωματικούς ασθενείς. Άλλοι παράγοντες κινδύνου έχουν επίσης προταθεί, όπως ο υπερηχογραφικός χαρακτηρισμός της καρωτιδικής πλάκας, που ίσως βοηθήσουν στον εντοπισμό υποομάδων υψηλού κινδύνου που θα ωφεληθούν τα μέγιστα από τυχόν καρωτιδική ενδαρτηρεκτομή. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά την κλινική σημασία του χαρακτηρισμού της καρωτιδικής πλάκας –τόσο ιστολογικά όσο και υπερηχογραφικά– με έμφαση στη συμβολή της ποσοτικής μέτρησης της ηχογένειάς της στον εντοπισμό μιας ομάδας ασθενών υψηλού κινδύνου για ΑΕΕ.

Λέξεις ευρετηρίου: Ηχογένεια, Καρωτιδική πλάκα, Καρωτιδική στένωση, Υπέρηχοι.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής