Τελ. ενημέρωση:

   17-Nov-2000
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 17(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2000, 171-179

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Έγκαιρη διαφορική διάγνωση γενών μυκηλιακών μυκήτων
με περιοριστικές πέψεις επί προϊόντος αλυσιδωτής
αντίδρασης πολυμεράσης ειδικού για μύκητες

Μ.Ε. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ, Α. ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ, Ν.Ι. ΛΕΓΑΚΗΣ
Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Κέντρο Αναφοράς Μυκητιάσεων,
Κλινικοεργαστηριακός Τομέας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΣΚΟΠΟΣ Η αυξητική τάση των μυκητιάσεων που οφείλονται σε νηματοειδείς μύκητες και η δυσχέρεια στην αντιμετώπισή τους δημιουργούν την ανάγκη για έγκαιρη και ακριβή μεθοδολογία διαφορικής διάγνωσης αυτών σε πρώιμα στάδια.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Εξελίχθηκε, κατόπιν τούτου, μοριακή μεθοδολογία διαφορικής διάγνωσης βασισμένη σε υπάρχοντα πρωτόκολλα απομόνωσης μυκητιακού DNA από κλινικά υλικά, η οποία έκανε χρήση ειδικής PCR με εναρκτές ITS-1, ITS-4 και περιοριστικών πέψεων στο προκύπτον προϊόν ενίσχυσης. Χρησιμοποιήθηκαν κλινικής και περιβαλλοντικής προέλευσης στελέχη από τα είδη A. fumigatus, A. carneus, A. terreus, P. viridicatum, F. oxysporum, F. solanii και από τα γένη Acremonium, Penicillium, Rhizopus, Mucor, Trichoderma, Paecilomyces.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Βρέθηκε ότι συνδυασμένες αλλά όχι ταυτόχρονες πέψεις του προϊόντος ITS-1/4 με τις περιοριστικές ενδονουκλεάσες Eco RI, Msp I, Hinf I, Hae III διαχώριζαν αξιόπιστα τους εξετασθέντες μύκητες, με βάση τα ηλεκτροφορητικά πρότυπα, στο επίπεδο του γένους και σπανιότερα στο επίπεδο του είδους. Ακολούθως, προσδιορίστηκε η ειδική ευαισθησία της μεθόδου σε 20 κονίδια ανά mL ολικού αίματος με ενοφθαλμισμό προτυποποιημένου εναιωρήματος κονιδίων A. fumigatus σε συγκεκριμένο όγκο ολικού αίματος και πέψη του προϊόντος PCR ITS-1/4 (που προέκυψε μετά την απομόνωση του μυκητιακού DNA) με την ενδονουκλεάση Eco RI.

Λέξεις ευρετηρίου: Διαγνωστική PCR, Μυκηλιακοί μύκητες, Περιοριστικές πέψεις.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής