Τελ. ενημέρωση:

   04-Jan-2001
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 17(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2000, 383-389

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανίχνευση πληθυσμών ερυθρών αιμοσφαιρίων
με απουσία του CD55 ή και του CD59 σε ασθενείς
με απλαστική αναιμία και μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα

Ε. ΤΕΡΠΟΣ,1 Μ. ΣΑΜΑΡΚΟΣ,1 Χ. ΜΕΛΕΤΗΣ,2 Β. ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ,1
Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ,1 Ο. ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΥ,1 Κ. ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ,1
Δ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ,1 Κ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ,1 Ν. ΒΥΝΙΟΥ,1 Ε. ΒΑΡΙΑΜΗ,1
Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ,1 Γ. ΜΕΛΕΤΗΣ1
1Α' Παθολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Λαϊκό Γενικό Νοσοκομείο
2Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η νυκτερινή παροξυντική αιμοσφαιρινουρία (ΝΠΑ) είναι μια επίκτητη κλωνική διαταραχή της αιμοποίησης, που χαρακτηρίζεται από ενδαγγειακή αιμόλυση, επεισόδια φλεβικής θρόμβωσης, υποπλασία του μυελού των οστών, λοιμώξεις και, σπάνια, εκτροπή σε οξεία λευχαιμία. Σε κυτταρικό επίπεδο, η ΝΠΑ χαρακτηρίζεται από ελάττωση ή απουσία των μορίων που συνδέονται με την κυτταρική μεμβράνη με τη βοήθεια ενός μορίου φωσφατιδυλοϊνοσιτόλης (ΦΙ), όπως τα CD55 και CD59. Κλώνοι «τύπου ΝΠΑ» έχουν περιγραφεί σε διάφορες αιματολογικές διαταραχές. Η σχέση της ΝΠΑ με την απλαστική αναιμία (ΑΑ) έχει πλήρως τεκμηριωθεί, ενώ αυτή μεταξύ ΝΠΑ και μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων (ΜΔΣ) παραμένει ασαφής.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Στην παρούσα μελέτη εκτιμήθηκε η παρουσία των CD55 και CD59 στην επιφάνεια των ερυθρών αιμοσφαιρίων σε 19 ασθενείς με ΑΑ, 118 με ΜΔΣ, 7 με ΝΠΑ και σε 121 υγιείς αιμοδότες, χρησιμοποιώντας το σύστημα μικροτυποποίησης σε γέλη sephacryl.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Έλλειψη και των δύο μελετούμενων μορίων από την επιφάνεια των ερυθρών αιμοσφαιρίων παρατηρήθηκε στο 36,8% των ασθενών με ΑΑ, στο 17,7% αυτών με ΜΔΣ και σε όλους τους ασθενείς με ΝΠΑ. Έλλειψη μόνο του CD55 βρέθηκε στο 15,7% των ασθενών με ΑΑ και στο 12,7% των ασθενών με ΜΔΣ. Τα αντίστοιχα ποσοστά των ασθενών με απουσία ή ελάττωση του CD59 από την επιφάνεια των ερυθρών αιμοσφαιρίων τους ήταν 10,5% για την ΑΑ και 2,5% για τα ΜΔΣ.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσματα αυτά παρέχουν ενδείξεις για μια πιθανή σχέση μεταξύ της ΝΠΑ, της ΑΑ και των ΜΔΣ. Περαιτέρω διερεύνηση είναι απαραίτητη, ώστε να διευκρινιστούν οι κοινοί παθογενετικοί μηχανισμοί και να καθοριστούν κριτήρια ταξινόμησης για οριακές περιπτώσεις, όπου η διάγνωση είναι δύσκολη.

Λέξεις ευρετηρίου: Απλαστική αναιμία, Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, Νυκτερινή παροξυντική αιμοσφαιρινουρία, CD55 (DAF), CD59 (MIRL).


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής