Τελ. ενημέρωση:

   17-Sep-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 18(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2001, 64-68

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ψυχοφυσιολογικές συνιστώσες της πρωτοπαθούς αϋπνίας

S. Niemcewicz, W. Szelenberger
Department of Psychiatry, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland

ΣΚΟΠΟΣ Σε αϋπνικούς ασθενείς έχουν παρατηρηθεί ψυχοφυσιολογικές ανωμαλίες ενδεικτικές υπερεγρήγορσης. Τα ευρήματα αυτά έχουν οδηγήσει στην υπόθεση ότι η πρωτοπαθής αϋπνία είναι αποτέλεσμα 24ωρης διαταραχής της εγρήγορσης. Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στον έλεγχο της υπόθεσης αυτής.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Εξετάστηκαν οι διαφορές σε ψυχοφυσιολογικές δοκιμασίες μεταξύ 16 ασθενών με πρωτοπαθή αϋπνία και 16 μαρτύρων αντίστοιχης ηλικίας, φύλου και εκπαίδευσης προς τους ασθενείς. Ασθενείς και μάρτυρες υποβλήθησαν σε υπνοπολυγραφική μελέτη καθόλη τη διάρκεια της νύκτας και πολλαπλή δοκιμασία λανθάνοντος χρόνου του ύπνου (MSLT) κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η εκτίμηση του υποκειμενικού βαθμού της αϋπνίας και της υπερεγρήγορσης έγινε μέσω της Kλίμακας Αϋπνίας Αθηνών (AIS) και της Κλίμακας Υπερεγρήγορσης (HS), αντίστοιχα. Για την επί επτά ημέρες συνεχή καταγραφή της σωματικής κινητικότητας χρησιμοποιήθηκαν ακτιγράφοι καρπού. Το επίπεδο ημερήσιας λειτουργικότητας μετρήθηκε με τη Δοκιμασία Επιλεκτικής Μνημονικής Ανάκλησης (SRT) και τη Δοκιμασία Συνεχούς Προσοχής (CAT).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι πάσχοντες από αϋπνία, σε σύγκριση με τους μάρτυρες, εμφάνισαν κατά τη διάρκεια της νύκτας αυξημένη κινητική δραστηριότητα, μειωμένη επάρκεια του ύπνου και εντονότερο ηλεκτροεγκεφαλογραφικό αποσυγχρονισμό κατά τον ύπνο βραδέων κυμάτων. Ο βαθμός εγρήγορσης των ασθενών βρέθηκε αυξημένος και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η βαθμολογία της Κλίμακας Υπερεγρήγορσης ήταν υψηλότερη στην ομάδα των ασθενών και παρουσίαζε στατιστικώς σημαντική συσχέτιση με τη βαθμολογία της Κλίμακας Αϋπνίας Αθηνών στο σύνολο του δείγματος. Ο λανθάνων χρόνος του ύπνου σε όλες τις δοκιμασίες MSLT δεν διέφερε μεταξύ ασθενών και μαρτύρων, μολονότι οι ασθενείς ανέφεραν ότι δεν ήταν ικανοποιημένοι από το νυκτερινό ύπνο τους. Η ημερήσια λειτουργικότητα των ασθενών ήταν μειωμένη, όπως έδειξε η Δοκιμασία Επιλεκτικής Μνημονικής Ανάκλησης, ο βαθμός δε της μείωσης αυτής παρουσίαζε συσχέτιση με τη βαθμολογία της Κλίμακας Αϋπνίας Αθηνών, όχι όμως με την επάρκεια του ύπνου και τις άλλες υπνοπολυγραφικές παραμέτρους.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (α) Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ύπαρξη ψυχοφυσιολογικής υπερεγρήγορσης καθόλο το 24ωρο στην πρωτοπαθή αϋπνία, (β) η διαταραχή του νυκτερινού ύπνου καθεαυτή δεν αποτελεί την αιτία για μειωμένη ημερήσια λειτουργικότητα, (γ) η Κλίμακα Αϋπνίας Αθηνών είναι ευαίσθητο κλινικό ψυχομετρικό εργαλείο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευχερώς για την καλύτερη κατανόηση των χαρακτηριστικών του πληθυσμού των ασθενών με αϋπνία.

Λέξεις ευρετηρίου: Διαταραχή λειτουργικότητας, Εγκεφαλογράφημα ύπνου, Πολλαπλή δοκιμασία λανθάνοντος χρόνου ύπνου, Πρωτοπαθής αϋπνία, Υπερεγρήγορση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής