Τελ. ενημέρωση:

   13-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 19(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2002, 161-166

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

H συχνότητα της υπογλυκαιμίας σε χρόνια αιμοκαθαιρόμενους
μη διαβητικούς ασθενείς κατά τη συνεδρία της αιμοκάθαρσης

Π. Καλοχαιρέτης,1 Α. Δρούζας,1 Η. Βλάμης,1 Ι. Μακρυνιώτου,1
Σ. Ζερμπαλά,1 Π. Δασκαλοπούλου,2 Κ. Μπλέτσα3

1Νεφρολογικό Τμήμα
2Βιοχημικό Εργαστήριο, ΠΓΝ Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων», Νίκαια, Πειραιάς
3Νεφρολόγος

ΣΚΟΠΟΣ Οι χρόνια αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς παρουσιάζουν συχνά διαταραχές του μεταβολισμού των υδατανθράκων, οι οποίες προδιαθέτουν σε αυτόματες υπογλυκαιμίες. Σκοπός της μελέτης ήταν η εκτίμηση της συχνότητας και της βαρύτητας της υπογλυκαιμίας σε μη διαβητικούς, χρόνια αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς κατά τη διάρκεια συνεδρίας με διάλυμα χωρίς γλυκόζη.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Μελετήθηκαν 49 χρόνια αιμοκαθαιρόμενοι, μη διαβητικοί, ασθενείς (27 άνδρες, 22 γυναίκες), ηλικίας 54,9±15,2 ετών και υπό αιμοκάθαρση για 45±25 μήνες. Όλοι οι ασθενείς της μελέτης αιμοκαθαίρονταν μέσω αρτηριοφλεβικής αναστόμωσης, είχαν αιματοκρίτη >=32%, δεν έπασχαν από στεφανιαία ή άλλη σοβαρή αγγειακή νόσο και δεν ελάμβαναν φάρμακα, τα οποία θα μπορούσαν να διαταράξουν το μεταβολισμό της γλυκόζης ή να συγκαλύψουν τις κλινικές εκδηλώσεις της υπογλυκαιμίας. Η αιμοκάθαρση διενεργήθηκε με φίλτρα χαμηλού συντελεστή υπερδιήθησης. Κατά την έναρξη της μελέτης, έγινε πλήρης βιοχημικός έλεγχος και προσδιορισμός αιματοκρίτη, γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης, ινσουλίνης ορού και δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ). Έλεγχος σακχάρου αίματος έλαβε χώρα στα 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 και 240 min μετά την έναρξη της κάθαρσης και προσδιορισμός ινσουλίνης ορού στα 60, 120, 180 και 240 min. Η μέτρηση της γλυκόζης αίματος έγινε με βάση την αντίδραση της οξειδάσης και της ινσουλίνης με ραδιοανοσολογική (RIA) μέθοδο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 17 ασθενείς (9 άνδρες, 8 γυναίκες), δηλαδή ποσοστό 34,7%, παρουσίασαν υπογλυκαιμία (σάκχαρο αίματος <60 mg/dL). Σε 3 ασθενείς, η υπογλυκαιμία ήταν σοβαρή και συμπτωματική και οδήγησε στη διακοπή της δοκιμασίας. Στους υπόλοιπους 14 ασθενείς, η υπογλυκαιμία ήταν μικρού βαθμού και ασυμπτωματική. Σε όλους τους χρόνους, οι σχέσεις ινσουλίνης ορού-σακχάρου αίματος, ΒΜΙ-ινσουλίνης ορού και ΒΜΙ-σακχάρου αίματος ήταν θετικές και στατιστικά σημαντικές.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στους χρόνια αιμοκαθαιρόμενους, μη διαβητικούς ασθενείς της μελέτης μας και κατά τη διάρκεια συνεδρίας αιμοκάθαρσης με διάλυμα χωρίς γλυκόζη, η υπογλυκαιμία ήταν αρκετά συχνή και, στο μεγαλύτερο ποσοστό, ασυμπτωματική.

Λέξεις ευρετηρίου: Αιμοκάθαρση, Διάλυμα χωρίς γλυκόζη, Υπογλυκαιμία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής