Τελ. ενημέρωση:

   08-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 19(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2002, 660-664

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Προσδιορισμός των επιπέδων ορού
του ειδικού προστατικού αντιγόνου (sPSA) στην παιδική ηλικία

Α. Αντωνίου,1 Π. Παπαναστασίου,1 Α. Στεφανίδης,1
Ε. Διαμαντής,2 Φ. Ανδρουλακάκης1

1Ουρολογική Κλινική, Νοσοκομείο Παίδων .Η Αγία Σοφία., Αθήνα
2Section of Clinical Biochemistry, Department of Pathology
and Laboratory Medicine, Mount Sinai Hospital, Toronto, Canada

ΣΚΟΠΟΣ Το ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA) έχει ερευνηθεί λεπτομερώς στους ενήλικες ως καρκινικός δείκτης, ενώ δεν υφίστανται πληροφορίες όσον αφορά στα φυσιολογικά επίπεδά του στην παιδική ηλικία. Σκοπός μας ήταν να εξετάσουμε τη σχέση του PSA του ορού με την ηλικία και το φύλο στην παιδική ηλικία.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Σε 205 παιδιά (123 αγόρια/82 κορίτσια) ηλικίας 2 ημερών έως 204 μηνών (μέση τιμή 59,27±3,78 μήνες), χωρίς παθήσεις του ουροποιογεννητικού ή ενδοκρινικού συστήματος, μετρήθηκαν τα επίπεδα του PSA στον ορό του αίματος (sPSA), χρησιμοποιώντας την υπερευαίσθητη μέθοδο ανίχνευσης 3ης γενεάς TRIFA (time-resolved immunofluorometric assay). Η μέθοδος αυτή ανιχνεύει τιμές άνω των 1 ng/L (0,001 ng/mL). Για την καλύτερη ανάλυση των στοιχείων χωρίσαμε τα παιδιά σε 4 ηλικιακές ομάδες Α-Δ, Α: 0-12 μηνών (34 αγόρια, 20 κορίτσια), Β: 13-48 μηνών (37 αγόρια, 21 κορίτσια), Γ: 49-144 μηνών (41 αγόρια, 32 κορίτσια) και Δ >144 μηνών (11 αγόρια, 9 κορίτσια). Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με τη χρήση του μοντέλου ANOVA (analysis of variance).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η μέτρηση του sPSA ήταν δυνατή και στα δύο φύλα. Στα αγόρια, οι τιμές κυμαίνονταν από 1-2768 ng/L (μέση τιμή 38,411±1,318 ng/L), ενώ στα κορίτσια από 1-287 ng/L (μέση τιμή 4,059±1,392 ng/L). Στα κορίτσια, τα επίπεδα sPSA δεν παρουσίαζαν στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στις τέσσερις ηλικιακές ομάδες. Επίσης, τα επίπεδα sPSA στις ηλικιακές ομάδες Α-Γ δεν διέφεραν σημαντικά ανάμεσα στα δύο φύλα, όμως στην τέταρτη ηλικιακή ομάδα (Δ), στα αγόρια, τα επίπεδα του ενζύμου ήταν σημαντικά υψηλότερα σε σχέση με εκείνα των κοριτσιών, περίπου 30 φορές, με μέσες τιμές για τα αγόρια 142,59±1,53 ng/L και για τα κορίτσια 4,85±1,58 ng/L (Ρ<0,01).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (α) Κατά την παιδική ηλικία, τo PSA προσδιορίζεται στον ορό του αίματος με ακρίβεια και στα δύο φύλα, με τη χρήση υπερευαίσθητης μεθόδου ανίχνευσης. (β) Τα επίπεδα sPSA δεν διαφέρουν μεταξύ των δύο φύλων μέχρι την ηλικία των 12 ετών, αλλά μετά την ηλικία αυτή παρατηρείται ραγδαία αύξηση των επιπέδων sPSA στα αγόρια. (γ) Η μέτρηση του PSA στον ορό του αίματος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά ως δείκτης διάγνωσης και παρακολούθησης ορισμένων παθήσεων του ουροποιογεννητικού συστήματος στα παιδιά.

Λέξεις ευρετηρίου: Ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA), Παθήσεις ουροποιογεννητικού συστήματος, Παιδική ηλικία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής