Τελ. ενημέρωση:

   07-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 20(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2003, 42-48

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Προσδιορισμός της απόδοσης της αιμοκάθαρσης
με βάση την ουρία αίματος σε διάφορους χρόνους της συνεδρίας της

Π. Καλοχαιρέτης, Α. Δρούζας, Η. Βλάμης, Ι. Μακρυνιώτου,
Σ. Ζερμπαλά, Ν. Αρβανίτης, Ε. Ποϊραζλάρ, Χ. Ιατρού

Νεφρολογικό Κέντρο «Γ. Παπαδάκης», ΠΓΝ Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων»

ΣΚΟΠΟΣ Ο Kt/V αποτελεί τον κύριο δείκτη ελέγχου της επάρκειας της αιμοκάθαρσης (ΑΜΚ), στον προσδιορισμό του οποίου καθοριστική σημασία παίζει η μέτρηση της ουρίας στο τέλος της ΑΜΚ, που όμως υπερεκτιμά την απόδοσή της λόγω μη υπολογισμού του φαινομένου της ανάπαλσης (rebound) της ουρίας. Στη μελέτη αυτή συγκρίνονται, με βάση τον προσδιορισμό της ουρίας αίματος, οι τιμές του Kt/V 30 min πριν από το τέλος, στο τέλος και 30 min μετά το τέλος της συνεδρίας ΑΜΚ, με σκοπό να διερευνηθεί η πιθανότητα αντικατάστασης της μεθοδολογίας υπολογισμού της επάρκειάς της.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Μελετήθηκαν 42 χρόνια αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς (24 άνδρες, 18 γυναίκες), μέσης ηλικίας 51,88±16,5 ετών και υπό ΑΜΚ για 61,6±55 μήνες. Όλοι οι ασθενείς έφεραν καλώς λειτουργούσα μόνιμη αγγειακή προσπέλαση, αρτηριοφλεβική (AV) fistula ή AV μόσχευμα. Οι ασθενείς ενημερώθηκαν για το σκοπό και τη μεθοδολογία της εργασίας και η συμμετοχή τους ήταν αποτέλεσμα ελεύθερης βούλησης. Οι συνεδρίες ΑΜΚ ήταν 4ωρης διάρκειας και χρησιμοποιήθηκαν φίλτρα με κυτταρινικές μεμβράνες και μικρό συντελεστή υπερδιήθησης (low flux). Πριν από την ΑΜΚ τοποθετήθηκε φλεβοκαθετήρας στο αντίθετο της αγγειακής προσπέλασης άνω άκρο και στη συνέχεια κατά την έναρξη της συνεδρίας ΑΜΚ (χρόνος 0 min), 30 min πριν από το τέλος, κατά το τέλος και 30 min μετά το πέρας αυτής λαμβανόταν αίμα για τον προσδιορισμό της ουρίας, ταυτόχρονα, από το αρτηριακό σκέλος και την περιφερική φλέβα. Ο υπολογισμός του Kt/V έγινε με βάση τον κλασικό τύπο: Kt/V=-ln(R-0,008 x t)+(4-3,5R) x UF/ BW.

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ο Kt/V του τέλους της συνεδρίας αιμοκάθαρσης βρέθηκε κατά 11% μεγαλύτερος του Kt/V των 30 min μετά το πέρας αυτής, ενώ ο τελευταίος, με τη σειρά του, ήταν μόνο κατά 3% μικρότερος από τον Kt/V των 30 min πριν από το τέλος της ΑΜΚ. Οι διαφορές ήταν στατιστικά μη σημαντικές.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Παρά το γεγονός ότι ο Kt/V, ο οποίος υπολογίζεται με βάση την ουρία του τέλους της ΑΜΚ, υπερεκτιμά την απόδοση της ΑΜΚ, από την παρούσα μελέτη δεν τεκμηριώνεται η αντικατάστασή του με τον Kt/V με βάση την ουρία αίματος 30 min πριν από το τέλος της αιμοκάθαρσης.

Λέξεις ευρετηρίου: Αντιθυρεοειδικά αντισώματα, Θυρεοειδίτιδα μετά τον τοκετό, Νόσος Hashimoto, Σιωπηλή θυρεοειδίτιδα, Υποθυρεοειδισμός.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής