Τελ. ενημέρωση:

   07-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 20(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2003, 142-171

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Διατροφικές έρευνες
Αντικείμενο, μεθοδολογία και εφαρμογή τους στον Ελληνικό πληθυσμό

Α. Νάσκα, Χ. Μπάμια, Ε. Βαλάνου, Α. Τριχοπούλου
Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στη σύγχρονη Ελλάδα, έχουν αλλάξει τα προβλήματα διατροφής. Νέα σύνδρομα διατροφικών ελλείψεων ανακαλύπτονται (όπως έλλειψη φυλλικού οξέος σε σχέση με την ανεγκεφαλία και τη δισχιδή ράχη), αλλά οι περισσότερες διατροφοεξαρτώμενες παθολογικές καταστάσεις συνδέονται με διατροφικές υπερβάσεις ή παρεκκλίσεις από την, κατά τεκμήριο, υγιεινή διατροφή. Κατά συνέπεια, η παρακολούθηση των διατροφικών επιλογών των Ελλήνων αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Η ανασκόπηση αυτή αναφέρεται στη μεθοδολογία σχεδιασμού και πραγμάτωσης μιας έρευνας των διατροφικών συνηθειών ενός συγκεκριμένου πληθυσμού. Παρουσιάζονται βασικές έννοιες και θέματα, που αφορούν στις πηγές διατροφικών δεδομένων, τα είδη των διατροφικών ερευνών, τα μέσα συλλογής διατροφικών πληροφοριών, τη μεθοδολογία δειγματοληψίας και τη στατιστική ανάλυση των συλλεγόμενων στοιχείων. Επίσης, συζητούνται ειδικά θέματα, που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την πραγμάτωση μιας διατροφικής έρευνας, σε επίπεδο ατόμων, και παρατίθεται συνοπτική περιγραφή των διαθέσιμων, σήμερα, πηγών δεδομένων για τη διατροφή του Ελληνικού πληθυσμού. Η παρουσίαση των ειδικών θεμάτων, που αφορούν στη διεξαγωγή διατροφικών ερευνών σε επίπεδο ατόμων, χρησιμοποίησε και αξιοποίησε την τελική έκθεση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος European Food Cοnsumption Survey Method -EFCOSUM. Εκτός των διατροφικών επιλογών, η μελέτη διατροφοεξαρτώμενων νοσημάτων απαιτεί τη συνεκτίμηση ποικίλων παραγόντων, που επηρεάζονται από κληρονομικά, σωματομετρικά και κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά, καθώς και το επίπεδο σωματικής δραστηριότητας των ατόμων. Η ανασκόπηση ολοκληρώνεται με την παρουσίαση, συγκρίσιμων μεταξύ των χωρών, μεθόδων καταγραφής και ταξινόμησης των χαρακτηριστικών αυτών.

Λέξεις ευρετηρίου: Διατροφή, Διατροφική έρευνα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής