Τελ. ενημέρωση:

   07-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 20(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2003, 214-226

ΑΡΘΡΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Ψευδή αποτελέσματα ραδιοανοσοπροσδιορισμών οφειλόμενα
στην ύπαρξη αντισωμάτων

Α. Ζάγκλης
Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, ΠΑΟΝΑ "Άγιος Σάββας"

Οι ραδιοανοσοπροσδιορισμοί, ιδιαίτερα δε οι ραδιοανοσομετρήσεις (IRMAs) δύο σημείων, είναι δυνατό να δώσουν ψευδείς μετρήσεις, λόγω της παρεμβολής διαφόρων αντισωμάτων. Γίνεται εκτενής αναφορά στις δύο κατηγορίες των αντισωμάτων που προκαλούν αυτές τις αναλυτικές παρεμβολές: Στα ετερόφιλα αντισώματα, στα οποία συγκαταλέγονται και τα αντισώματα κατά ζωικών αντιγόνων (HAAAs), και στα αυτοαντισώματα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρευματοειδείς παράγοντες. Συζητούνται οι ιατρογενείς και μη αιτίες παραγωγής τους, καθώς και ο μηχανισμός με τον οποίο επέρχεται η παρεμβολή. Ακόμη, αναπτύσσονται μέθοδοι ανίχνευσης των παρεμβαλλομένων αντισωμάτων και τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος. Τέλος, γίνεται μνεία για την κλινική σημασία του προβλήματος.

Λέξεις ευρετηρίου: Αυτοαντισώματα, Ετερόφιλα, Παρεμβολή, Ραδιοανοσοπροσδιορισμοί, Ρευματοειδείς παράγοντες.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής