Τελ. ενημέρωση:

   16-Jun-2006
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 22(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2005, 606-613

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διερεύνηση της αποδοτικότητας δημοσίων και ιδιωτικών μονάδων αιμοκάθαρσης

Ν. Κοντοδημόπουλος,1 Ο. Παπαδάκη,2 Γ. Ιωαννίδης,2 Δ. Νιάκας1
1Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πάτρα
2Υπηρεσία Συντονισμού και Ελέγχου προγράμματος τελικού σταδίου χρονίας νεφρικής ανεπάρκειας (ΥΣΕ), ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εκτίμηση της αποδοτικότητας των δημοσίων και ιδιωτικών μονάδων αιμοκάθαρσης που λειτουργούν στη χώρα μας και η διερεύνηση του πώς επηρεάζεται από το είδος και το πλήθος των εισροών που χρησιμοποιούν. Η αποδοτικότητα μετρήθηκε με τη μέθοδο γραμμικού προγραμματισμού data envelopment analysis (DEA), η οποία εντοπίζει τις πλέον αποδοτικές μονάδες του συνόλου και τις καθιστά «οριοθέτες» για τις υπόλοιπες. Το δείγμα αποτέλεσαν 118 μονάδες. Ως εισροές, στην παραγωγική διαδικασία, επιλέχθηκαν ο αριθμός του νοσηλευτικού προσωπικού και το πλήθος των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης που διαθέτουν και ως εκροή, ο αριθμός των ασθενών που παρακολουθούν. Το μοντέλο DEA προσανατολίστηκε στη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας μέσω της δυνατής μείωσης των εισροών (input oriented model), διατηρώντας σταθερές τις εκροές. Βρέθηκε μέση αποδοτικότητα για το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα 65,04% και 82,21%, αντίστοιχα, ενώ σύγκριση με t-test έδειξε ότι οι διαφορές ήταν στατιστικά σημαντικές (P<0,001). Ανά γεωγραφική περιοχή Αθήνας, Θεσσαλονίκης ή επαρχίας, οι μέσες αποδοτικότητες βρέθηκαν για το δημόσιο τομέα, 58,89%, 61,48% και 67,51%, αντίστοιχα, και οι διαφορές στατιστικά σημαντικές για τις μονάδες των Αθηνών σε σχέση μ. αυτές της Θεσσαλονίκης και της επαρχίας. Η υψηλή παραγωγικότητα βρέθηκε να μη σχετίζεται με την αποδοτικότητα και, συγκεκριμένα, στο δημόσιο τομέα υπάρχουν υποψίες αντι-οικονομιών κλίμακας. Από τις εισροές, η αξιοποίηση του νοσηλευτικού προσωπικού φάνηκε να συσχετίζεται θετικά και ισχυρά με την αποδοτικότητα. Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, όσον αφορά στην καταλληλότητα της DEA στο συγκεκριμένο υγειονομικό ζήτημα, και απαιτούνται περαιτέρω μελέτες, προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα ευρήματα.

Λέξεις ευρετηρίου: Αιμοκάθαρση, Αποδοτικότητα, DEA, Παραγωγικότητα.
© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής