Τελ. ενημέρωση:

   08-Mar-2007
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 23(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2006, 351-358

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Χειρουργική θεραπεία της ηπατικής εχινοκοκκίασης. Ενδοσκοπική αντιμετώπιση των επιπλοκών

Κ. Βαγενάς, Χ. Σπυρόπουλος, Χ. Στρατής, Ι. Μαρούλης, Κ. Βαγιανός
Χειρουργική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Ρίο, Πάτρα

Η ηπατική εχινοκοκκίαση προκαλείται από το παράσιτο Εchinococcus granulosus και αποτελεί μια αρχαία νόσο ενδημούσα σε κτηνοτροφικές περιοχές. Παρά τη βελτίωση των συντηρητικών μέσων αντιμετώπισης, η πάθηση εξακολουθεί να είναι κατά κύριο λόγο χειρουργική, συνοδευόμενη συχνά από επιπλοκές, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντική την ορθή αντιμετώπισή της. Εντούτοις, διεθνώς εξακολουθεί να υπάρχει διχογνωμία σχετικά με την ιδανικότερη χειρουργική τεχνική. Παρουσιάζονται αναδρομικά 200 ασθενείς με εχινόκοκκο ήπατος, οι οποίοι χειρουργήθηκαν στη Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών κατά τη χρονική περίοδο 1985-2001. Σε όλους τους ασθενείς εφαρμόστηκε η ίδια χειρουργική τεχνική εκτεταμένης καψεκτομής και παροχέτευσης, η οποία και περιγράφεται στο κείμενο αναλυτικά. Το ποσοστό της θνητότητας ήταν 0,5%, ενώ μετεγχειρητικές επιπλοκές εμφανίστηκαν στο 14% των ασθενών, κυρίως λόγω χολόρροιας. Η παρουσία χοληφόρων συριγγίων αντιμετωπίστηκε ενδοσκοπικά, με βάση την παροχή και τη διάρκεια του συριγγίου. Ίαση επήλθε σε όλες τις περιπτώσεις, χωρίς να απαιτηθεί επανεγχείρηση. Υποτροπή της νόσου σημειώθηκε στο 10% από τους 115 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ικανοποιητική μετεγχειρητική παρακολούθηση (από 4-20 έτη). Η ορθή εφαρμογή παροχετευτικών επεμβάσεων στην ηπατική εχινοκοκκίαση συνεπάγεται εξαιρετικά αποτελέσματα όσον αφορά στην εκρίζωση του παρασίτου. Το ποσοστό των μετεγχειρητικών επιπλοκών και των υποτροπών είναι μικρό, μη δικαιολογώντας πλέον ριζικές χειρουργικές παρεμβάσεις. Η εφαρμογή ενδοσκοπικών τεχνικών βοηθά στην επιτυχή αντιμετώπιση των χοληφόρων συριγγίων υψηλής διάρκειας και παροχής, που αποτελούν την κύρια μετεγχειρητική επιπλοκή της επέμβασης.

Λέξεις ευρετηρίου: Ενδοσκόπηση, Εχινοκοκκίαση ήπατος, Παροχετευτικές επεμβάσεις, Χοληφόρα συρίγγια.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής