Τελ. ενημέρωση:

   20-Sep-2007
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 24(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2007, 186-196

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Απαγόρευση ανατομών κατά το Μεσαίωνα
Μύθος ή πραγματικότητα;

Κ. Τσιάμης,1 Ε. Τούντα,2 Ε. Πουλάκου-Ρεμπελάκου1
1Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστημίου Αθηνών
2Μittlere Geschichte, Philosophische Fakultät, Ruprecht Karls Universität Heidelberg, Germany

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η προσθήκη νέων στοιχείων στο ερώτημα, που αναπαράγεται κατά κόρον, περί της απαγόρευσης ή μη των ανατομών κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα στη δυτική Ευρώπη. Επιχειρείται μια προσέγγιση στο θέμα της απαγόρευσης, η οποία δεν αναλώνεται μόνο στο ρόλο της Εκκλησίας. Εξετάζονται οι πολιτικές, οι κοινωνικές, οι πολιτισμικές και οι θεολογικές παράμετροι που καθόρισαν το πλαίσιο, μέσα στο οποίο οι ανατόμοι του Μεσαίωνα εκτελούσαν τις ανατομές για διδακτικούς ή ιατροδικαστικούς σκοπούς.

Λέξεις ευρετηρίου: Ανατομία, Ιστορία της Ιατρικής Μεσαίωνας Πανεπιστήμια.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής