Τελ. ενημέρωση:

   13-Nov-2007
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 24(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2007, 353-362

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Λεξικό 100 επιδημιολογικών όρων

Ε. Πετρίδου, Η. Σκαλκίδης, Σ.K. Δικαλιώτη
Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΣΚΟΠΟΣ Το λεξικό αυτό σκοπό έχει την καταγραφή και τη συνοπτική εννοιολογική παρουσίαση των 100 συχνότερα χρησιμοποιούμενων επιδημιολογικών όρων στην ιατρική έρευνα.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Ανασκοπήθηκαν τα συγγράμματα που χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία της επιδημιολογίας και της στατιστικής στις ιατρικές σχολές της χώρας και έγινε επιλογή των 100, κατά τεκμήριο, συχνότερα χρησιμοποιούμενων όρων για την περιγραφή και την κατανόηση βασικών ιατρικών ερευνητικών δεδομένων. Αναζητήθηκε η αντίστοιχη ξενόγλωσση ορολογία και πιστοποιήθηκε η αντιστοιχία ανάμεσα στην ελληνική και αγγλική μετάφραση και έγινε σύντομη περιγραφή των όρων στα ελληνικά.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Παρουσιάζονται κατ' αλφαβητική σειρά στην ελληνική και παρατίθεται η αγγλική μετάφραση για τους 100 συχνότερα χρησιμοποιούμενους επιδημιολογικούς και στατιστικούς όρους στην περιγραφή ιατρικών ερευνητικών δεδομένων. Με τη σύντομη περιγραφή του εννοιολογικού τους περιεχομένου, που ακολουθεί, γίνεται το πρώτο βήμα για τη διασφάλιση ενός κοινού κώδικα επικοινωνίας μεταξύ των λειτουργών της υγείας, όσον αφορά στο περιεχόμενο και τη σημασιολόγηση των αντίστοιχων όρων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το λεξικό των 100 επιδημιολογικών όρων, εφόσον υιοθετηθεί από τους ενδιαφερόμενους χρήστες και τους εκδότες των ελληνικών ιατρικών περιοδικών, προσφέρει τη δυνατότητα ενός κοινού κώδικα επικοινωνίας και αναφοράς των συχνότερα χρησιμοποιούμενων επιδημιολογικών όρων στην ελληνική γλώσσα. Η προβλεπόμενη παρουσίαση του οδηγού σε διαδραστικό (interactive) διαδικτυακό τόπο και η ενεργός συμμετοχή των ενδιαφερομένων μπορούν να συμβάλουν στο δυναμικό εμπλουτισμό και την επικαιροποίηση του λεξικού, με βάση τις ανάγκες των ίδιων των χρηστών.

Λέξεις ευρετηρίου: Επιδημιολογία, Λεξικό, Όροι, Στατιστική.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής