Τελ. ενημέρωση:

   28-Dec-2007
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 24(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2007, 463-470

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας της ατορβαστατίνης σε σχέση με τη σιμβαστατίνη στην Ελλάδα

Ι. Υφαντόπουλος, Β. Παπαγιαννοπούλου
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Ο καθορισμός της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας της ατορβαστατίνης σε σύγκριση με τη σιμβαστατίνη τιμολογημένη ως αντίγραφο, για την επίτευξη των θεραπευτικών στόχων του NCEP ATP III για την LDL-χοληστερόλη στην Ελλάδα.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Για τη σύγκριση της ατορβαστατίνης με τη σιμβαστατίνη χρησιμοποιήθηκε ένα μοντέλο τιτλοποίησης για την επίτευξη θεραπευτικού στόχου, ώστε να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα ως προς την επίτευξη των στόχων, το ετήσιο κόστος των φαρμάκων και της τιτλοποίησης και, τέλος, η σχέση κόστουςαποτελεσματικότητας με βάση το ποσοστό των ασθενών που επιτυγχάνουν τους θεραπευτικούς στόχους σύμφωνα με το NCEP ATP III. Το μοντέλο υπολογίζει αυτές τις παραμέτρους για 1000 ασθενείς ανά στατίνη, χρησιμοποιώντας δεδομένα για την κλινική αποτελεσματικότητα ανά δόση ατορβαστατίνης 10-40 mg και σιμβαστατίνης 20-40 mg, καθώς και τα δεδομένα από τη μελέτη NHANES-3 για τον υπολογισμό του ποσοστού των ασθενών που βρίσκονται σε καθένα από τα 3 επίπεδα στεφανιαίου κινδύνου σύμφωνα με το NCEP ATP III. Για τον υπολογισμό του κόστους λαμβάνεται υπόψη το κόστος των φαρμάκων, των εργαστηριακών εξετάσεων και των ιατρικών επισκέψεων. Για να υπάρχει μια ευρύτερη αντίληψη της διακύμανσης του κόστους στην Ελλάδα έγινε χωριστή εκτίμηση για τις δημόσιες και τις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το ποσοστό των ασθενών που έλαβαν θεραπεία και έφθασαν τα επίπεδαστόχους του NCEP ATP III για την LDL ήταν 89,7% για την ατορβαστατίνη και 70% για τη σιμβαστατίνη. Το συνολικό κόστος ανά ασθενή που πέτυχε το στόχο ήταν στο δημόσιο τομέα € 689 για την ατορβαστατίνη και € 808 για τη σιμβαστατίνη, ενώ στον ιδιωτικό τομέα € 1.726 και € 2.161, αντίστοιχα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσματα από τη σύγκριση της ατορβαστατίνης 10-40 mg σε σχέση με τη σιμβαστατίνη 20-40 mg καταδεικνύουν ότι υπό τις συνθήκες της συγκεκριμένης ανάλυσης η ατορβαστατίνη παρουσιάζει υψηλότερη κλινική αποτελεσματικότητα και, παράλληλα, αποτελεί ισχυρότερη επιλογή από πλευράς κόστους-αποτελεσματικότητας σε σχέση με τη σιμβαστατίνη για την επίτευξη των θεραπευτικών στόχων του NCEP ATP III.

Λέξεις ευρετηρίου: Αποτελεσματικότητα, Κόστος, Στατίνες, Στεφανιαία νόσος, Χοληστερόλη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής