Τελ. ενημέρωση:

   06-Feb-2008
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 24(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2007, 590-599

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η χρήση του KDQOL-SF™ για μέτρηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής Ελλήνων αιμοκαθαιρομένων

Ν. Κοντοδημόπουλος, Δ. Νιάκας
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πάτρα

ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της μελέτης ήταν ο προσδιορισμός των ψυχομετρικών ιδιοτήτων, δηλαδή της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας της ελληνικής μετάφρασης του kidney disease quality of life short form (KDQOL-SF™) και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης χρήσης του σε μελέτες ποιότητας ζωής πασχόντων από τελικού σταδίου χρονία νεφρική ανεπάρκεια στην Ελλάδα.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε σε 933 αιμοκαθαιρόμενους από 25 μονάδες εξωνεφρικής κάθαρσης και το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 68,8%. Εξετάστηκε η συσχέτιση ερωτήσεων και κλιμάκων με ελέγχους εσωτερικής συνέπειας και διακρίνουσας εγκυρότητας καθώς και η εσωτερική συνοχή των κλιμάκων με το συντελεστή Cronbach's alpha. Εφαρμόστηκαν παραμετρικοί έλεγχοι της σημαντικότητας των παρατηρούμενων διαφορών στις βαθμολογίες των κλιμάκων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μόνο σε μία κλίμακα, από τις 19 συνολικά, ο συντελεστής Cronbach's alpha δεν υπερέβη την προτεινόμενη τιμή 0,70. Στο 97,4% των ελέγχων εσωτερικής συνέπειας, ο συντελεστής συσχέτισης ερώτησης-κλίμακας υπερέβαινε το προτεινόμενο όριο 0,40. Οι έλεγχοι διακρίνουσας εγκυρότητας ήταν 100% επιτυχημένοι για επτά στις οκτώ γενικές και πέντε στις οκτώ εξειδικευμένες κλίμακες. Όλες οι κλίμακες παρουσίασαν σχετικά ισχυρές και σημαντικές συσχετίσεις με την αναλογική κλίμακα (P<0,01) που υπάρχει στο όργανο. Η εγκυρότητα τεκμηριώνεται από την επιβεβαίωση αναμενόμενων διαφορών στις βαθμολογίες μεταξύ ομάδων αιμοκαθαιρομένων με διαφορετικά κοινωνικο-δημογραφικά και υγειονομικά χαρακτηριστικά. Με βηματική πολλαπλή παλινδρόμηση προσδιορίστηκαν οι μεταβλητές που είναι σημαντικές στην εξήγηση της μεταβλητότητας των γενικών κλιμάκων του οργάνου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι υποθέσεις κατασκευής των κλιμάκων του οργάνου επιβεβαιώθηκαν και αυτό υποδηλώνει ότι η μετάφραση τόσο των ερωτήσεων όσο και των πιθανών απαντήσεων είναι καλή και ότι οι βαθμολογίες των κλιμάκων από το ελληνικό KDQOL-SF™ μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε διεθνείς συγκρίσεις.

Λέξεις ευρετηρίου: Αιμοκάθαρση, Αξιοπιστία, Εγκυρότητα, KDQOL-SF™, Ποιότητα ζωής, SF-36.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής