Τελ. ενημέρωση:

   08-Apr-2008
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 25(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2008, 33-40

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

H ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης σε ασθενείς με οξύ αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο

Κ. Σπέγγος,1 Γ. Τσιβγούλης,1 Ν. Ζακόπουλος2
1Νευρολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, «Αιγινήτειο» Νοσοκομείο, Αθήνα
2Θεραπευτική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», Αθήνα

Στην πλειοψηφία των ασθενών με οξύ αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) παρατηρούνται υψηλές τιμές αρτηριακής πίεσης (ΑΠ), θέτοντας επιτακτικά το ερώτημα εάν στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται άμεση φαρμακευτική παρέμβαση και εάν ναι, τότε με ποιον τρόπο και με τη χρήση ποιων αντιυπερτασικών ουσιών. Τα υπάρχοντα δεδομένα επιτρέπουν διαφορετικές προσεγγίσεις στο θέμα αυτό, οδηγώντας έτσι σε μια ενδιαφέρουσα αντιπαράθεση. Η παρούσα ανασκόπηση παρουσιάζει τα πιο πρόσφατα βιβλιογραφικά δεδομένα, προσπαθώντας να συνοψίσει την πλέον σύγχρονη τεκμηριωμένη γνώση πάνω σε ένα πολύ ειδικό, αλλά συγχρόνως πολύ συχνά στην κλινική πράξη εμφανιζόμενο πρόβλημα. Τα αντικρουόμενα αποτελέσματα και οι διαφορετικές στρατηγικές, όπως θα παρουσιαστούν, καθιστούν προφανή την άμεση ανάγκη διενέργειας προοπτικών, τυχαιοποιημένων, ικανού μεγέθους μελετών, οι οποίες θα συνεκτιμήσουν τις διάφορες υποομάδες ασθενών καθώς και τις ποικίλες δυνατότητες θεραπευτικής παρέμβασης, έτσι ώστε να αποσαφηνιστεί ο ενδεδειγμένος τρόπος ρύθμισης της ΑΠ σε ασθενείς με οξύ ΑΕΕ.

Λέξεις ευρετηρίου: Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, Αρτηριακή πίεση, Αρτηριακή υπέρταση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής