Τελ. ενημέρωση:

   08-Apr-2008
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 25(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2008, 94-101

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Επαγγελματική εξουθένωση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού
και οι επιπτώσεις της στο επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας

Ε.Α. Παππά,1 Φ. Αναγνωστόπουλος,1,2 Δ. Νιάκας1
1Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πάτρα
2Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Ψυχολογίας, Αθήνα

Η επαγγελματική εξουθένωση (ΕΕ), ένα σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από τρεις διαστάσεις-κλειδιά (συναισθηματική εξάντληση, αποπροσωποποίηση, έλλειψη προσωπικών επιτευγμάτων), φαίνεται να εμφανίζεται συχνά μεταξύ των γιατρών και των νοσηλευτών. Ακόμη, έχουν αναδειχθεί πιθανοί αιτιολογικοί παράγοντες. Οι επιπτώσεις της όμως δεν αφορούν μόνο στην ευεξία των επαγγελματιών υγείας αλλά και στο επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας, αφού μελέτες έχουν δείξει ότι η ΕΕ επιδρά αρνητικά στην ενδεδειγμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων των ασθενών, στην ικανοποίηση των ασθενών από την παρεχόμενη φροντίδα, καθώς και στην έκβαση της υγείας τους. Η ανάγκη λήψης μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης της ΕΕ είναι επιτακτική. Για την αντιμετώπισή της έχουν εφαρμοστεί προγράμματα παρέμβασης, που φαίνεται να συμβάλλουν στη μείωση της ΕΕ των συμμετεχόντων. Μελλοντικές έρευνες (διαχρονικές, με επαρκή δείγματα και με κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία) απαιτούνται να γίνουν για την καλύτερη κατανόηση της ΕΕ, ώστε να αναδειχθούν αποτελεσματικότερα μέτρα παρέμβασης, που θα στοχεύουν, μέσω της προαγωγής της ευεξίας του ιατρικού και του νοσηλευτικού προσωπικού, στη βελτίωση του επιπέδου των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας.

Λέξεις ευρετηρίου: Γιατροί, Επαγγελματική εξουθένωση, Επίπεδο υπηρεσιών υγείας, Νοσηλευτές.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής