Τελ. ενημέρωση:

   21-May-2008
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 25(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2008, 177-183

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επισκόπηση υγείας μεταμοσχευμένων ασθενών λόγω τελικού σταδίου χρονίας νεφρικής ανεπάρκειας

Μ. Σαρρής,1 Α. Γούλα,1 Σ. Σούλης,1 Α. Σταυροπούλου2
1ΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Αθήνα
2Ανοσολογικό Τμήμα και Εθνικό Κέντρο Ιστοσυμβατότητας, ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της ποιότητας ζωής ασθενών που έχουν υποβληθεί σε επιτυχή μεταμόσχευση νεφρού.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη κατά το έτος 2005 σε δείγμα 407 μεταμοσχευμένων ασθενών. Για την εκτίμηση της ποιότητας ζωής χρησιμοποιήθηκε το όργανο μέτρησης «επισκόπηση υγείας SF-36». Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από τους ασθενείς με τη μέθοδο της αυτοαναφοράς πριν από την επίσκεψή τους στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία των μεταμοσχευτικών κέντρων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι μεταμοσχευμένοι νεφροπαθείς σημείωσαν τις ακόλουθες βαθμολογίες: (α) στις κλίμακες της σωματικής υγείας: σωματικός πόνος 70,8, σωματική λειτουργικότητα 60,3, σωματικός ρόλος 57,2, γενική υγεία 50,7 και (β) στις κλίμακες της ψυχοκοινωνικής υγείας: κοινωνική λειτουργικότητα 68,6, ψυχική υγεία 61,4, συναισθηματικός ρόλος 58,2, ζωτικότητα 56,7. Η εκτίμηση τόσο της σωματικής όσο και της ψυχοκοινωνικής υγείας εξαρτάτο από τη συνολική ικανοποίηση από τη ζωή, την ικανότητα εργασίας και την επίδραση των επιπλοκών, ενώ, αντίθετα, η ηλικία και το εισόδημα δεν φαίνεται να έπαιζαν σημαντικό ρόλο. Το φύλο, η συχνότητα νοσηλείας, η διάρκεια θεραπείας και η εκπαίδευση επηρέαζαν περισσότερο την εκτίμηση της ψυχοκοινωνικής υγείας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι μεταμοσχευμένοι νεφροπαθείς εκφράζουν σημαντική μείωση των επιπτώσεων του σωματικού πόνου στις συνηθισμένες τους δραστηριότητες εντός και εκτός κατοικίας και σημαντική βελτίωση της κοινωνικής τους λειτουργικότητας. Εντούτοις, η γενική υγεία των ασθενών δεν βελτιώνεται ανάλογα, καθώς η βελτίωση της ζωτικότητας και της ψυχικής τους υγείας παρουσιάζουν μεγαλύτερες απαιτήσεις σε σχέση με την αποκατάσταση των κοινωνικών τους δραστηριοτήτων.

Λέξεις ευρετηρίου: Επισκόπηση υγείας SF-36, Νεφρική μεταμόσχευση, Σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής.Επαγγελματική ανάπτυξη, Επαγγελματική σταδιοδρομία, Ιατρική ειδικότητα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής