Τελ. ενημέρωση:

   21-May-2008
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 25(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2008, 221-223

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

H εισαγωγή του συστήματος «το νοσοκομείο τη νύχτα» στο εθνικό σύστημα υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου

C. Fernandes,1 D.A. Raptis2
1University College, London,
2Department of General Surgery, University College Hospital, London, UK

Το 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση εισήγαγε αλλαγές στη νομοθεσία που αφορά στο εργασιακό καθεστώς των ιατρών που εργάζονται εντός των ορίων της. Συγκεκριμένα, ο Ευρωπαϊκός Εργασιακός Κανονισμός ορίζει ότι οι ειδικευόμενοι ιατροί θα εργάζονται κατά μέσο όρο χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τις 48 ώρες εβδομαδιαίως. Η Ελλάδα έχει την υποχρέωση να εφαρμόσει τον κανονισμό αυτό στο δικό της Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ). Το Ηνωμένο Βασίλειο υιοθέτησε τον κανονισμό αυτόν και δημιούργησε το πρόγραμμα «το νοσοκομείο τη νύχτα», που σχεδιάστηκε ώστε να επανακαθορίσει τους κανόνες λειτουργίας της ιατρικής κάλυψης κατά τη διάρκεια των ωρών της εφημερίας με ιδιαίτερη έμφαση στην ομαδική δουλειά, τη βελτίωση των επικοινωνιών και την αποτελεσματικότερη διαχείριση του χρόνου. Το πρόγραμμα βασίστηκε περισσότερο στις ικανότητες και λιγότερο στο βαθμό του ιατρικού προσωπικού που μετείχε. Οι νυχτερινές βάρδιες ξεκινούν με μια συγκέντρωση του εμπλεκόμενου προσωπικού, που ενημερώνεται για την κατάσταση των ασθενών και κυρίως των οξέως πασχόντων, τη φαρμακευτική αγωγή και το πλάνο της αντιμετώπισής τους. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται η παροχή πληροφοριών στο εφημερεύον προσωπικό, αλλά ταυτόχρονα γίνεται και εκπαίδευση του προσωπικού. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η «υπεύθυνη» νοσηλεύτρια, επικεφαλής της βάρδιας, έχοντας διευρυμένες κλινικές ευθύνες, είναι υπεύθυνη για την αναγνώριση των ασθενών με πρόβλημα πριν καλέσει τον εφημερεύοντα ιατρό για την αντιμετώπισή τους. Το πρόγραμμα «το νοσοκομείο τη νύχτα» έχει λειτουργήσει αποτελεσματικά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Ελλάδα θα μπορούσε να αντλήσει πληροφορίες και εμπειρίες από το Βρετανικό σύστημα και να το προσαρμόσει στις ανάγκες του δικού της ΕΣΥ, ώστε να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα του ΕΣΥ κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας.

Λέξεις ευρετηρίου: Νοσοκομείο τη νύχτα, Ευρωπαϊκός Εργασιακός Κανονισμός.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής