Τελ. ενημέρωση:

   21-Jul-2008
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 25(3), Μάιος-Ιούνιος 2008, 334-340

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής ασθενών μετά από μεταμόσχευση ήπατος

Μ. Σαρρής, Α. Γούλα, Σ. Σούλης
ΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής των ασθενών που έχουν υποβληθεί σε επιτυχή μεταμόσχευση ήπατος.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2005, σε δείγμα 28 μεταμοσχευμένων ασθενών σε τελικό στάδιο ηπατικής ανεπάρκειας. Για την εκτίμηση της ποιότητας ζωής χρησιμοποιήθηκε το όργανο μέτρησης «επισκόπηση υγείας SF-36». Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από τους ασθενείς με τη μέθοδο της αυτο-αναφοράς πριν από την επίσκεψή τους στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία της μονάδας μεταμοσχεύσεων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι μεταμοσχευμένοι ηπατοπαθείς σημείωσαν τις ακόλουθες κατά σειρά βαθμολογίες: (α) στις κλίμακες της σωματικής υγείας: σωματικός πόνος 77,7, σωματική λειτουργικότητα 67,3, γενική υγεία 56,6, σωματικός ρόλος 51,7 και (β) στις κλίμακες της ψυχοκοινωνικής υγείας: κοινωνική λειτουργικότητα 72,7, ψυχική υγεία 71,0, ζωτικότητα 60,5, συναισθηματικός ρόλος 59,5. Η εκτίμηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής των μεταμοσχευμένων ηπατοπαθών εξαρτάται από τη συνολική ικανοποίηση των ίδιων από τη ζωή, τη συχνότητα νοσηλείας, την επίδραση των επιπλοκών και την ικανότητα εργασίας, παράγοντες οι οποίοι καταγράφονται ως οι ισχυρότεροι συντελεστές εξάρτησης τόσο της σωματικής όσο και της ψυχοκοινωνικής υγείας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι μεταμοσχευμένοι ηπατοπαθείς εκφράζουν σημαντική μείωση των επιπτώσεων του σωματικού πόνου στις συνηθισμένες τους δραστηριότητες και σημαντική βελτίωση της κοινωνικής λειτουργικότητας και της ψυχικής τους υγείας. Εντούτοις, η γενική υγεία και η ζωτικότητά τους δεν βελτιώνονται ανάλογα, καθώς επίσης η άσκηση ρόλων που αφορούν στη σωματική και ψυχοσυναισθηματική κατάσταση της υγείας τους.

Λέξεις ευρετηρίου: Επισκόπηση υγείας SF-36, Μεταμόσχευση ήπατος, Σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής