Τελ. ενημέρωση:

   21-Jul-2008
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 25(3), Μάιος-Ιούνιος 2008, 341-347

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαφορές στη συμπτωματολογία διαταραχών πρόσληψης τροφής μεταξύ αθλητών και μη αθλητών

Φ. Γονιδάκης,1 Ε. Λιακοπούλου,2 Μ. Ψυχουντάκη,3 Ε. Βάρσου,1 Κ. Σολδάτος1
1Α΄ Ψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών
2Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών
3Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της μελέτης ήταν αφενός η διερεύνηση διαφορών στη συμπτωματολογία διαταραχής πρόσληψης τροφής μεταξύ ανδρών και γυναικών αθλητών και μη αθλητών και αφετέρου η αναζήτηση παραγόντων που συμμετέχουν στην αυξημένη επικινδυνότητα για την εμφάνιση σε γυναίκες διαταραχής πρόσληψης τροφής.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Εξήντα αθλητές (27 γυναίκες και 33 άνδρες) και 60 μη αθλητές φοιτητές πανεπιστημίου (40 γυναίκες και 20 άνδρες), στους οποίους υπολογίστηκε ο δείκτης μάζας σώματός τους, συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια EAT-26, BDI, STAI, SPAS (trait) και σημείωσαν σε μια σειρά από 12 ανδρικές και γυναικείες φιγούρες ποια θεωρούν ιδανική και ποια κατά τη γνώμη τους αντιπροσωπεύει καλύτερα το δικό τους σώμα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι άνδρες αθλητές διέφεραν από τους άνδρες μη αθλητές κυρίως στη μεγαλύτερη βαθμολογία που αναφερόταν στη διάσταση του στοματικού ελέγχου του ερωτηματολογίου ΕΑΤ-26. Οι γυναίκες αθλήτριες διέφεραν κυρίως στο ότι αυτοαξιολογούσαν το σώμα τους ως πιο αδύνατο από τις γυναίκες μη αθλήτριες (P=0,003), αν και οι δύο ομάδες δεν είχαν στατιστικώς σημαντική διαφορά στο δείκτη μάζας σώματός τους. Τέλος, η ομάδα των γυναικών (n=7, 10,4%) που βρέθηκε να έχουν διαταραγμένες στάσεις απέναντι στο φαγητό (EAT >20), διάλεγαν ως ιδανικές λεπτότερες γυναικείες φιγούρες, είχαν υψηλότερες βαθμολογίες στις κλίμακες άγχους, κατάθλιψης και σχετιζόμενου με την εμφάνιση κοινωνικού άγχους. Η νεαρή ηλικία (Ρ=0,04), ο αθλητισμός (Ρ=0,03) και το σχετιζόμενο με την εμφάνιση κοινωνικό άγχος (Ρ=0,02) ήταν οι παράμετροι οι οποίες στην ανάλυση λογιστικής παλινδρόμησης βρέθηκαν ότι επηρέαζαν σημαντικά την πιθανότητα εμφάνισης διαταραγμένων στάσεων απέναντι στο φαγητό.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι αθλητές και οι αθλήτριες που συμμετείχαν στη μελέτη παρουσίαζαν ελάχιστες διαφορές στις μετρήσεις που σχετίζονταν με τις διαταραχές πρόσληψης τροφής από τους μη αθλητές με τους οποίους συγκρίθηκαν. Υπάρχει όμως μια ομάδα νεαρών γυναικών με έντονο άγχος για τη σωματική τους εμφάνιση, που ασχολείται με τον αθλητισμό και διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο να παρουσιάζει διαταραγμένες στάσεις απέναντι στο φαγητό και, κατά συνέπεια, μεγαλύτερο κίνδυνο να νοσήσει από διαταραχή πρόσληψης τροφής.

Λέξεις ευρετηρίου: Άθληση, Διαταραχή πρόσληψης τροφής, Εικόνα σώματος.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής