Τελ. ενημέρωση:

   21-Jul-2008
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 25(3), Μάιος-Ιούνιος 2008, 363-366

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πρόγραμμα αερόβιας άσκησης 12 εβδομάδων μείωσε τη C-αντιδρώσα πρωτεΐνη γυναικών με μεταβολικό σύνδρομο

M. Rosety -Rodriguez, I. Rosety, Μ.Α. Rosety, I.M. Macias, R.I. Cavaco, G. Fernieles, H. Belghiti, F. Gomez, F.J. Ordonez
Medicine Department, School of Medicine, University of Cadiz, Cadiz, Spain

ΣΚΟΠΟΣ Είναι γνωστό ότι τα άτομα με μεταβολικό σύνδρομο εμφανίζουν μια προφλεγμονώδη κατάσταση, που μπορεί τελικά να οδηγήσει σε αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Ο σχεδιασμός της μελέτης έγινε για τον καθορισμό της επίδρασης της άσκησης στη C-αντιδρώσα πρωτεΐνη σε γυναίκες με μεταβολικό σύνδρομο.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Έλαβαν μέρος 60 ενήλικες γυναίκες με μεταβολικό σύνδρομο σύμφωνα με τα διεθνή παραδεκτά κριτήρια. Σαράντα πέντε γυναίκες αποτέλεσαν τυχαία την πειραματική ομάδα για να συμμετάσχει σε ένα πρόγραμμα αερόβιας άσκησης, διάρκειας 12 εβδομάδων, 3 ημέρες/εβδομάδα, που περιλάμβανε από προθέρμανση (10 min), κύριο μέρος (20-35 min, με αύξηση 5 min κάθε 3 εβδομάδες), σε επίπεδο εργασίας 60-75% της ανώτερης καρδιακής συχνότητας (αύξηση 5% κάθε 3 εβδομάδες) και χαλάρωση (10 min). Η ομάδα ελέγχου περιλάμβανε 15 γυναίκες, τυχαιοποιημένες όσον αφορά στην ηλικία και το δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ), που δεν έλαβαν μέρος σε κάποιο πρόγραμμα. Όλες οι συμμετέχουσες έδωσαν γραπτή συγκατάθεση και το πρωτόκολλο έγινε αποδεκτό από την Επιτροπή Δεοντολογίας του Κέντρου. Οι τιμές της υψηλής ευαισθησίας C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (hs-CRP) ελήφθησαν με διπλή μέτρηση, με ανοσονεφελομετρική μέθοδο, 72 ώρες πριν από την έναρξη του προγράμματος και μετά τη λήξη αυτού. Επίσης, έγινε προσδιορισμός του δείκτη κατανομής του σωματικού λίπους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σε σύγκριση με τις βασικές τιμές, τα επίπεδα της hs-CRP βρέθηκαν σημαντικά μειωμένα μετά από την άσκηση (5,2±0,9 έναντι 3,7±0,7 mg/L, P<0,05). Επιπλέον, βρέθηκε μια μέτρια συσχέτιση μεταξύ της hs-CRP και της περιμέτρου της μέσης. Αντίθετα, δεν παρατηρήθηκαν μεταβολές στην ομάδα ελέγχου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ένα πρόγραμμα αερόβιας άσκησης 12 εβδομάδων μειώνει τα επίπεδα της hs-CRP του ορού σε γυναίκες με μεταβολικό σύνδρομο.

Λέξεις ευρετηρίου: Άσκηση, hs-CRP, Μεταβολικό σύνδρομο.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής