Τελ. ενημέρωση:

   21-Jul-2008
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 25(3), Μάιος-Ιούνιος 2008, 367-369

ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Δερματολογικές αλλοιώσεις ως πρώτη εκδήλωση αιματολογικών νοσημάτων

G.Y. Stein,1 P. Kanter,1 A.H. Cohen,2 A. Zeidman1
1Department of Medicine B,
2Hematology Unit Rabin Medical Center, Hasharon Hospital, Petah Tikva, Sackler School of Medicine, Tel-Aviv University, Tel-Aviv, Israel

Οι εκδηλώσεις από το δέρμα των διαφόρων αιματολογικών νοσημάτων ποικίλλουν και μπορεί να εμφανίζονται ως αντιδραστικές δερματικές βλάβες, διήθηση από λευχαιμικά κύτταρα, φλεγμονώδεις αντιδράσεις ή ως λευχαιμικές μάζες, όπως χλώρωμα ή πλασματοκύτωμα. Η διήθηση του δέρματος μπορεί να είναι εντοπισμένη ή γενικευμένη και συνήθως αποτελεί κακό προγνωστικό σημείο. Η σημασία της βιοψίας δέρματος είναι σημαντική για τη διάγνωση. Περιγράφονται 3 ασθενείς στους οποίους η διάγνωση της λευχαιμίας έγινε με βάση τη διερεύνηση των διαφόρων δερματικών βλαβών. Ο ένας ασθενής παρουσίασε διάχυτο εξάνθημα από λευχαιμική διήθηση οξείας μυελομονοκυτταρικής λευχαιμίας, ο δεύτερος μονήρη φλεγμονώδη βλάβη στο γόνατο λόγω οξείας μυελογενούς λευχαιμίας και ο τρίτος μεταναστευτική αρθρίτιδα και ψωριασικόμορφη δερματίτιδα λόγω οξείας προμυελοκυτταρικής λευχαιμίας. Η αξιολόγηση και η ιστολογική διερεύνηση των δερματικών βλαβών είναι συχνά σημαντικές για τη διάγνωση αιματολογικών νοσημάτων.

Λέξεις ευρετηρίου: Αιματολογικά νοσήματα, Δερματολογικές εκδηλώσεις, Λευχαιμία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής