Τελ. ενημέρωση:

   21-Jul-2008
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 25(3), Μάιος-Ιούνιος 2008, 373-383

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σεμινάριο για την αντιμετώπιση των ουσιοεξαρτήσεων από γιατρούς. Διεξαγωγή και αξιολόγηση

Α. Κοκκέβη, Μ. Μαλλιώρη, Κ. Κοκκώλης, Κ. Σολδάτος
Ψυχιατρική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται η σκοπιμότητα, τα χαρακτηριστικά, οι στόχοι και η αξιολόγηση ειδικού σεμιναρίου για την αντιμετώπιση των ατόμων που κάνουν κατάχρηση οινοπνευματωδών ή παράνομων ουσιών («ναρκωτικών»). Το σεμινάριο οργανώθηκε από την Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, με σκοπό να συμβάλλει στην κάλυψη του κενού που υπάρχει στη χώρα μας στην εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας για την αντιμετώπιση των ατόμων με προβλήματα χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών. Στο σεμινάριο συμμετείχαν 20 γενικοί γιατροί και απόφοιτοι της Ιατρικής σε αναμονή για την έναρξη της ειδικότητας της Γενικής Ιατρικής. Η συνολική διάρκειά του ήταν 55 ώρες και βασίστηκε στη μεθοδολογία και το εποπτικό υλικό που επεξεργάστηκε ομάδα πανεπιστημιακών από επτά χώρες της Ευρώπης. Η μεθοδολογία της εκπαίδευσης βασίστηκε σε διεπιστημονική προσέγγιση και στις αρχές της ενεργητικής και της διαδραστικής μάθησης. Η αξιολόγηση του σεμιναρίου ήταν ενδελεχής και περιέλαβε όλα τα στάδια -προετοιμασία, υλοποίηση, έκβαση- καθώς και την ανταπόκριση των αρμόδιων δημόσιων φορέων. Έγινε επί τη βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων, που ελέγχθηκαν με μεθόδους όπως τα ερωτηματολόγια, η παρατήρηση, οι ομαδικές συζητήσεις. Η αξιολόγηση αποκάλυψε τις αδυναμίες και τα ισχυρά σημεία του σεμιναρίου. Σε γενικές γραμμές, υπήρξε άριστη ανταπόκριση τόσο από τους εκπαιδευόμενους όσο και από τους εκπαιδευτές. Οι εκπαιδευόμενοι έκριναν ότι το σεμινάριο τους πρόσφερε απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες και εξέφρασαν την επιθυμία να υπάρξει κάποιου είδους συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτές, εκτιμώντας τη θετική ανταπόκριση των εκπαιδευομένων, πρότειναν τη συνέχιση και την επέκταση του σεμιναρίου και σε άλλες ομάδες γιατρών. Τα αποτελέσματα του σεμιναρίου οδήγησαν στη διατύπωση προτάσεων για τους πλέον ενδεδειγμένους τρόπους που θα εξασφαλίζουν την εκπαίδευση του κατά το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού γιατρών στη χώρα, λαμβάνοντας υπόψη την καλύτερη αναλογία κόστους/απόδοσης. Οι προτάσεις υποβλήθηκαν στους αρμόδιους φορείς της πολιτείας, χωρίς όμως να υπάρξει ανταπόκριση από μέρους τους έως σήμερα.

Λέξεις ευρετηρίου: Αντιμετώπιση, Εκπαίδευση γιατρών, Ουσιοεξαρτήσεις.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής