Τελ. ενημέρωση:

   09-Mar-2009
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 25(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2008, 811-822

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning).
Γενική θεώρηση και εφαρμοσμένο παράδειγμα από την ειδικότητα της Ακτινοδιαγνωστικής

Α.Ν. Χαλαζωνίτης,1 Δ. Κουμαριανός,2 Ι. Αποστολάκης3
1Ακτινολογικό Εργαστήριο, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο», Αθήνα
2Ακτινολογικό Εργαστήριο, ΓΝΑ «Ελπίς», Αθήνα
3Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα

Η έννοια της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) είναι αρκετά γενική και περικλείει οποιαδήποτε μορφή εκπαίδευσης από απόσταση, όπου ως πλατφόρμα χρησιμοποιεί τους πόρους του διαδικτύου (internet) ή, γενικότερα, τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τα τελευταία χρόνια, η δημοτικότητα της εκπαίδευσης από απόσταση έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην ελάττωση των δαπανών αγοράς υλικού και λογισμικού, στη διαρκώς αυξανόμενη χρήση των υπολογιστών, στη διάδοση χρήσης του διαδικτύου και στην πρόοδο της τεχνολογίας. Επίσης, οφείλεται στις κάθε είδους πιέσεις για εξοικονόμηση διδακτικού χρόνου και, τέλος, στην πεποίθηση μεταξύ των εκπαιδευτών ότι η εκπαίδευση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι τόσο καλή, εάν όχι και καλύτερη, όσο τα παραδοσιακότερα διδακτικά σχήματα. Η εκπαίδευση αυτού του τύπου υποστηρίζει τη διαδικασία μάθησης με την ενσωμάτωση εικόνων, διαγραμμάτων, σχημάτων, video, ήχου, την αλληλεπίδραση μεταξύ διδασκόντων και διδασκόμενων, τον έλεγχο και την προσομοιωμένη εμπειρία. Είναι γεγονός, τελικά, ότι η εκπαίδευση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή αποτελεί ένα επιτυχές εκπαιδευτικό εργαλείο, περιλαμβάνοντας το σπουδαστή ως ενεργό συμμετέχοντα στη διαδικασία της μάθησης. Οι αναπτυγμένες και ολοκληρωμένες μαθησιακές ενότητες (learning modules), διαφορετικών σε περιεχόμενο εκπαιδευτικών μοντέλων, θα μπορούσαν να έχουν μια πολύ ευρύτερη χρήση στη συνεχιζόμενη διά βίου εκπαίδευση νέων ιατρών, καθώς και να χρησιμοποιηθούν για μικρά εκπαιδευτικά προγράμματα επανάληψης γνώσεων των μεγαλύτερων σε ηλικία ιατρών. Παράλληλα, οι μαθησιακές ενότητες θα μπορούσαν να ενταχθούν σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εκτός από τις βασικές αρχές που διέπουν την έννοια της ηλεκτρονικής μάθησης, στην παρούσα ανασκόπηση θα παρουσιαστεί και ένα πραγματικό μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε, μέσω διαδικτύου, για την εκπαίδευση ειδικευόμενων ακτινοδιαγνωστών και τεχνολόγων-ακτινολόγων πάνω σε θέματα φυσικής του μαγνητικού συντονισμού.

Λέξεις ευρετηρίου: Διαδραστικά πολυμέσα, Εκπαίδευση από απόσταση, Ηλεκτρονική μάθηση, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, Μαγνητικός συντονισμός, Σύγχρονες και ασύγχρονες μορφές μάθησης, Συνεχιζόμενη εκπαίδευση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής