Τελ. ενημέρωση:

   08-Jul-2009
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 26(3), Μάιος-Ιούνιος 2009, 384-389

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εξάλειψη τεχνικών σφαλμάτων με την τμηματική ανασύνθεση σε εξετάσεις θωρακικής αορτής

Ε. Λαβδάς, Β. Ροκά, Γ. Πρωτογέρου, Μ. Βλυχού, Ι.Β. Φεζουλίδης
Εργαστήριο Ακτινολογίας-Ιατρικής Απεικόνισης, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

ΣΚΟΠΟΣ της παρούσας μελέτης ήταν η καταγραφή και ο έλεγχος δυνατότητας εξάλειψης και ελαχιστοποίησης των γραμμοειδών τεχνικών σφαλμάτων (streak artifacts) σε εξετάσεις μεσοθωρακίου, για την απεικόνιση της θωρακικής αορτής. Στις παραπάνω εξετάσεις χρησιμοποιείται ιωδιούχο σκιαγραφικό υψηλής συγκέντρωσης (350 και 370 mgI/m), ταχεία σάρωση της εξεταζόμενης περιοχής και γρήγορη ενδοφλέβια έγχυση του σκιαγραφικού (ρυθμός έγχυσης >4 mL/sec), με αποτέλεσμα η εμφάνιση των γραμμοειδών τεχνικών σφαλμάτων να είναι αυξημένη.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Χρησιμοποιήθηκε υπολογιστικός τομογράφος (ΥΤ) ελικοειδούς σάρωσης (Philips 5000 SR) με χρόνο ακτινοβόλησης 1,5 sec ανά περιστροφή. Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν 40 εξετάσεις μεσοθωρακίου και η επιλογή τους γινόταν τυχαία κατά τη διάρκεια του προγράμματος, όταν οι εικόνες εμπεριείχαν τεχνικά σφάλματα τα οποία μπορούσαν να μιμηθούν παθολογία. Η επιλογή των περιστατικών έγινε από έναν έμπειρο ιατρό ακτινολόγο και η τμηματική ανασύνθεση πραγματοποιήθηκε από έναν επίσης έμπειρο τεχνολόγο ακτινολόγο. Επίσης, έγινε ποιοτική αξιολόγηση από δύο ιατρούς ακτινολόγους και κατάταξη των εικόνων σε τέσσερις κατηγορίες, ανάλογα με το ποσοστό βελτίωσης των εικόνων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Στην πρώτη κατηγορία (καθόλου βελτιωμένη εικόνα) κατατάχθηκε το 17,5% των περιστατικών, όπου καμιά από τις τέσσερις επεξεργασμένες εικόνες με τη μέθοδο της τμηματικής ανασύνθεσης δεν είχε βελτιωμένη βαθμολογία (<10% σε σχέση με την αρχική). Στη δεύτερη κατηγορία (ελάχιστα βελτιωμένη εικόνα) κατατάχθηκε το 35% των περιστατικών, όπου η βαθμολογία βελτιώθηκε από 11-35% σε σχέση με την αρχική. Στην τρίτη κατηγορία (αρκετά βελτιωμένη εικόνα) κατατάχθηκε το 27,5% των περιστατικών, όπου η βαθμολογία βελτιώθηκε από 36-70% σε σχέση με την αρχική. Στην τέταρτη κατηγορία (σημαντικά βελτιωμένη εικόνα) κατατάχθηκε το 25% των περιστατικών, όπου η βαθμολογία βελτιώθηκε από 71-100% σε σχέση με την αρχική.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η τμηματική ανασύνθεση στις εξετάσεις μεσοθωρακίου βελτιώνει την ποιότητα της εικόνας και βοηθάει στην εξαγωγή ακριβέστερων συμπερασμάτων. Η παραπάνω επεξεργασία προτείνεται όχι μόνο για λόγους ακτινοπροστασίας, αλλά και επειδή, λόγω της μεγάλης δόσης σκιαγραφικού που παίρνουν οι εξεταζόμενοι, η εξέταση δεν είναι δυνατόν να επαναληφθεί αυθημερόν.

Λέξεις ευρετηρίου: Γραμμοειδή τεχνικά σφάλματα, Τεχνικά σφάλματα κίνησης, Τμηματική ανασύνθεση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής