Τελ. ενημέρωση:

   08-Jul-2009
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 26(3), Μάιος-Ιούνιος 2009, 390-400

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης λοιμώξεων χειρουργικής θέσης σε ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο στην Ελλάδα

Ν. Ρίκος,1 Μ. Φουρμούζη,2 Η.Α. Γραμματικόπουλος3
1Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο
2Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, ΑΤΕΙ Κρήτης
3Γενική Γραμματεία Πρόνοιας, Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της μελέτης ήταν η αναγνώριση και η καταγραφή των παραγόντων κινδύνου ανάπτυξης λοίμωξης χειρουργικής θέσης, καθώς και των παθογόνων μικροοργανισμών που ενοχοποιούνται στην ανάπτυξή τους, σε ένα Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο στην Ελλάδα.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η μελέτη ήταν προοπτική και πραγματοποιήθηκε στο διάστημα Οκτώβριος 2005-Ιούνιος 2006 σε ένα Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο στην Περιφέρεια Κρήτης. Έλαβαν μέρος 911 χειρουργημένοι ασθενείς και πραγματοποιήθηκαν 945 επεμβάσεις στην περίοδο της μελέτης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Συνολικά, ανιχνεύτηκαν 61 λοιμώξεις χειρουργικής θέσης (ΛΧΘ) στις 945 επεμβάσεις (6,5 λοιμώξεις/100 επεμβάσεις). Eντοπίστηκαν 19 επιπολής λοιμώξεις χειρουργικής τομής (31,1%), 23 εν τω βάθει (37,7%) και 19 λοιμώξεις οργάνων-χώρων (31,1%). Συνολικά, απομονώθηκαν 76 μικροοργανισμοί, με συχνότερους τους Enterococcus faecium (17,9%), Enterococcus faecalis (11,8%), Escherichia coli και Pseudomonas aeruginosa (14,5%). Προφυλακτική αντιβιοτική θεραπεία δόθηκε στο 61,6% των επεμβάσεων. Στατιστικά σημαντικοί βρέθηκαν να είναι οι εξής παράγοντες κινδύνου που επηρεάζουν την ανάπτυξη λοιμώξεων χειρουργικής θέσης: η ηλικία >60 ετών, η νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας οι πολλαπλές επεμβάσεις, η βαθμολογία ASA (2, 3, 4), η μεγάλη διάρκεια επέμβασης και η ταξινόμηση του χειρουργικού τραύματος και, πιο συγκεκριμένα, το δυνητικά μολυσμένο τραύμα, ο δείκτης κινδύνου NNISS (1, 2, 3), η προεγχειρητική διάρκεια νοσηλείας >=48 ώρες και η προφυλακτική αντιβιοτική θεραπεία.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ενώ η χρήση των αντιβιοτικών ως προφυλακτική θεραπεία παραμένει σε υψηλά επίπεδα, οι χειρουργημένοι ασθενείς σε ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο της Ελλάδας παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά λοιμώξεων. Η οργάνωση και η λειτουργία κατάλληλων δομών, η εφαρμογή προγράμματος διάχυσης των πληροφοριών και η τροποποίηση των παραγόντων κινδύνου ανάπτυξης ΛΧΘ θα πρέπει να αποτελούν τους μελλοντικούς άξονες παρέμβασης, με σκοπό την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Λέξεις ευρετηρίου: Επιτήρηση νοσοκομειακών λοιμώξεων, χειρουργικής θέσης, Λοιμώξεις χειρουργικής θέσης, Παράγοντες κινδύνου.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής