Τελ. ενημέρωση:

   03-Dec-2009
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 26(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2009, 647-655

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αναδρομική κλινική και επιδημιολογική μελέτη δερματικών λεμφωμάτων

Ν. Ζακοπούλου,1 Χ. Βλαχάκη,1 Γ. Κοντοχριστόπουλος,1Α. Τασσίδου2
1B΄ Δερματολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός», Αθήνα
2Αιμοπαθολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Τα δερματικά λεμφώματα συνιστούν μια ετερογενή ομάδα λεμφοϋπερπλαστικών εξεργασιών, συνήθως χαμηλής κακοήθειας, που απαντούν στο δέρμα και εμφανίζουν μια μεγάλη ποικιλία κλινικών μορφών. Ανάλογα με την προέλευσή τους από Τ- ή Β-λεμφοκύτταρα διακρίνονται σε Τ- και Β-λεμφώματα, αντίστοιχα. Ο πιο κοινός τύπος δερματικών Τ-λεμφωμάτων είναι η σπογγοειδής μυκητίαση, ενώ υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί κλινικοί υπότυποι, αλλά και προστάδια αυτής.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζεται μια αναδρομική, επιδημιολογική μελέτη 53 ασθενών που νοσηλεύτηκαν στη Β΄ Κλινική του Νοσοκομείου «Α. Συγγρός» κατά τα έτη 1993-2006. Οι 49 (92,45%) ασθενείς έπασχαν από δερματικό Τ-λέμφωμα και οι 4 (7,55%) από δερματικό Β-λέμφωμα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η μελέτη παρουσιάζει τα δημογραφικά, κλινικά, ιστοπαθολογικά και ανοσοϊστοχημικά χαρακτηριστικά των ασθενών, τις θεραπευτικές μεθόδους που εφαρμόστηκαν και την πορεία της νόσου κατά το διάστημα παρακολούθησης των 14 ετών. Αναλύονται στατιστικά τα αποτελέσματα, αξιολογούνται, συγκρίνονται και συζητούνται.

Λέξεις ευρετηρίου: Δερματικά λεμφώματα, Δερματικό Τ-λέμφωμα, Θεραπεία, Σπογγοειδής μυκητίαση, Σταδιοποίηση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής