Τελ. ενημέρωση:

   05-Dec-2009
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 26(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2009, 656-662

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η αποτελεσματικότητα της θυμεκτομής στην αυτοανοσία,
τα θρομβοεμβολικά συμβάματα και την εμφάνιση έκτοπου θυμώματος

T. Nakatsuji
Department of Transfusion Cell Therapy, Hamamatsu University School of Medicine, Hamamatsu, Japan

ΣΚΟΠΟΣ Μελετήθηκαν τα αποτελέσματα της θυμεκτομής σε 41 ασθενείς με θύμωμα.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση σε 26 περιπτώσεις με βαριά μυασθένεια και έγινε σύγκριση με 4 περιπτώσεις με καρκίνωμα του θύμου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το θύμωμα με λεμφοκυτταρική επικράτηση ήταν συχνότερο (44%). Ένας ασθενής με βαριά μυασθένεια και θύμωμα από λεμφοκύτταρα και επιθηλιακά κύτταρα παρουσίασε θύμωμα στον υπεζωκότα και τον πνεύμονα 6, 11 και 12 χρόνια μετά από τη θυμεκτομή. Η αφαίρεση του έκτοπου θυμώματος έδειξε ατυπία των επιθηλιακών κυττάρων όμοια με μια περίπτωση ενδοτραχειακού θυμικού καρκινώματος. Από τους 26 ασθενείς με βαριά μυασθένεια, 88% ήταν θετικοί για αντίσωμα κατά του AChR, ενώ 65% είχαν αυξημένες τιμές αντισώματος κατά του AChR πριν από τη θυμεκτομή. Ένας ασθενής με βαριά μυασθένεια παρουσίαζε αντίσωμα κατά της CL-β2GP1. Παράταση του aPTT (42,8-200,0 sec) διαπιστώθηκε στους ασθενείς με βαριά μυασθένεια. Στους 26 ασθενείς με μυασθένεια εμφανίστηκε θρόμβωση των φλεβών (6), θρόμβωση της πυλαίας (1), έμφραγμα μυοκαρδίου (1), θρόμβωση των εν τω βάθει φλεβών μετά από εγκεφαλικό έμφρακτο (1), πνευμονική εμβολή (1) και ειλεός (2) σε διάστημα 5 ημερών μέχρι 6 έτη μετά από τη θυμεκτομή.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η θρόμβωση των ηπατικών φλεβών και ο ειλεός μετά από θυμεκτομή δεν συνοδεύονται από σημαντικά εμβολικά επεισόδια. Η αυτοανοσία βελτιώθηκε με μείωση των αντισωμάτων κατά του AChR ένα μήνα μετά από τη θυμεκτομή. Έκτοπο θύμωμα στον υπεζωκότα και τον πνεύμονα βρέθηκε σε έναν ασθενή με επανειλημμένες υποτροπές και προοδευτικά επιδεινούμενη ατυπία.

Λέξεις ευρετηρίου: Βαριά μυασθένεια, Έκτοπο θύμωμα, Θυμεκτομή, Θύμωμα, Καρκίνωμα θύμου.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής