Τελ. ενημέρωση:

   03-Dec-2009
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 26(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2009, 663-667

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Στρατηγικές πρόληψης της ενδοφθαλμίτιδας μετά από επέμβαση καταρράκτη.
Πιλοτική έρευνα μεταξύ των Ελλήνων χειρουργών οφθαλμιάτρων

Α. Μάνδαλος,1,2 Ν. Δερβένης,1 Μ. Μυρωνίδου-Τζουβελέκη1
1Α΄ Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
2Α΄ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη

ΣΚΟΠΟΣ Πιλοτική μελέτη με σκοπό την ανίχνευση των προτιμήσεων των Ελλήνων χειρουργών οφθαλμιάτρων αναφορικά με τις μεθόδους προφύλαξης κατά της ενδοφθαλμίτιδας μετά από επέμβαση καταρράκτη.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Πενήντα δύο χειρουργοί οφθαλμίατροι που εργάζονταν σε νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας ρωτήθηκαν με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου σχετικά με τη λήψη προφυλακτικών μέτρων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από την επέμβαση καταρράκτη. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το διάστημα Μαΐου-Αυγούστου 2008.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων χειρουργών προτιμά τη διεγχειρητική χορήγηση αντιβιοτικών στον πρόσθιο θάλαμο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Υπάρχει έντονη αντιπαράθεση απόψεων σχετικά με την καλύτερη μέθοδο πρόληψης της ενδοφθαλμίτιδας μετά από επέμβαση καταρράκτη. Οι χειρουργοί καταρράκτη της Βόρειας Ελλάδας συντάσσονται στην πλειοψηφία τους με τα αποτελέσματα της πολυκεντρικής προοπτικής μελέτης της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καταρράκτη και Διαθλαστικής Χειρουργικής (European Society of Cataract and Refractive Surgeons, ESCRS), που συνιστά τη χορήγηση κεφουροξίμης στον πρόσθιο θάλαμο ως την καλύτερη προληπτική στρατηγική.

Λέξεις ευρετηρίου: Αντιβιοτικά, Ενδοφθαλμίτιδα, Επέμβαση καταρράκτη, Προληπτική στρατηγική.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής