Τελ. ενημέρωση:

   03-Dec-2009
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 26(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2009, 678-682

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

O ρόλος των καλλιεργειών αίματος στην αρχική αντιμετώπιση ασθενών με πνευμονία της κοινότητας

Ε. Θαλασσινός,1 Χ. Λυδάκης,1 Σ. Αποστολάκης,1 Μ. Ζηδιανάκης,1 Ε. Αθουσάκης,1 Α. Παπαγιαννάκη,1 Σ. Μυγιάκης2
1Β΄ Παθολογική Κλινική, «Βενιζέλειο» Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο, Κρήτη
2Τμήμα Ανοσολογίας, Αλλεργίας και Λοιμωδών νοσημάτων, St George Hospital, University of New South Wales, Sydney, Αυστραλία

ΣΚΟΠΟΣ Οι καλλιέργειες αίματος (ΚΑ) θεωρούνται πρακτική ρουτίνας κατά τον αρχικό εργαστηριακό έλεγχο σε ασθενείς με πνευμονία της κοινότητας (ΠΚ). Παρόλα αυτά, πρόσφατες μελέτες αμφισβητούν τη γενίκευση της πρακτικής αυτής σε όλους τους ασθενείς με ΠΚ. Στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκε το θεραπευτικό όφελος της πρακτικής αυτής κατά την εισαγωγή ασθενών με ΠΚ στο νοσοκομείο. Επίσης, εξετάστηκε η συσχέτιση της βακτηριαιμίας με τη βαρύτητα της νόσου και με ένα μοντέλο πρόβλεψης κινδύνου για βακτηριαιμία.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Εξετάστηκαν αναδρομικά τα αρχεία 268 ασθενών με ΠΚ, στους οποίους είχαν ληφθεί ΚΑ (αερόβιες/αναερόβιες x2).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Συνολικά, ελήφθησαν 564 ΚΑ και 41 ασθενείς (15,3%) είχαν τουλάχιστον μία θετική ΚΑ. Ανάμεσα σε αυτούς, επιβεβαιώθηκαν 9 (3,4%) αληθείς βακτηριαιμίες. Σε 3 (1,1%) περιπτώσεις απομονώθηκαν στελέχη που δεν καλύπτονταν από την εμπειρική αγωγή, ενώ σε 6 περιπτώσεις έγινε αλλαγή αντιβιοτικού σε άλλο με στενότερο φάσμα ανάλογα με τις ΚΑ. Οι 9 βακτηριαιμίες εντοπίστηκαν σε ασθενείς με ηλικία >65 έτη (Ρ=0,01) και οι 7 από τις 9 συνέβησαν σε ασθενείς με σοβαρή νόσο (ταξινόμηση κατά Pneumonia Severity Index κατηγορίες IV και V, Ρ=0,03). Σε ανάλυση συχνότητας βακτηριαιμίας ανάλογα με τη συννοσηρότητα (σακχαρώδης διαβήτης, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, χρονία νεφρική ανεπάρκεια, χρονία ηπατική νόσος και νεοπλασίες) δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές πιθανόν λόγω του μικρού δείγματος. Επίσης, δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στη συχνότητα της βακτηριαιμίας ανάλογα με την κατάταξη, σύμφωνα με το μοντέλο πρόβλεψης κινδύνου για βακτηριαιμία.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Συμπερασματικά, οι ΚΑ συνεισφέρουν στη θεραπευτική αντιμετώπιση συγκεκριμένων μόνο ασθενών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και αυξημένο κίνδυνο για αρνητική έκβαση. Τα αποτελέσματα αυτά δεν συνηγορούν υπέρ της γενικευμένης χρήσης των ΚΑ σε ασθενείς με ΠΚ.

Λέξεις ευρετηρίου: Θεραπεία, Καλλιέργειες αίματος, Πνευμονία της κοινότητας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής