Τελ. ενημέρωση:

   14-Mar-2010
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 27(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2010, 106-112

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Οι επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης στον τομέα της υγείας και η ανάπτυξη ενός υπερεθνικού ρυθμιστικού πλαισίου

A. Χαραλάμπους, Θ. Τσίτση
Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), Λεμεσός, Κύπρος

Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης προέκυψε κυρίως από τη συνάρτηση της ανάπτυξης της οικονομίας, της τεχνολογίας και της κουλτούρας, ενώ αποτέλεσε θέμα αντιτιθέμενων απόψεων, επέδρασε και στον τομέα της υγείας σε κάποιες περιπτώσεις θετικά, είχε όμως και επιβλαβείς συνέπειες σε ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες. Το επίπεδο υγείας του πληθυσμού εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, στους οποίους η παγκοσμιοποίηση ασκεί έμμεση και άμεση επίδραση. Από μια άποψη υποστηρίζεται ότι βοήθησε στην εξάλειψη της φτώχιας, ενώ από την άλλη υπάρχει και ο ισχυρισμός ότι, αντίθετα, η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας δημιουργεί ανισότητες και αποκλεισμούς, κατατάσσει τους ανθρώπους σε κατηγορίες και συντηρεί συνθήκες αθλιότητας στην υγεία των πτωχών. Γενικά, θεωρείται ότι η εκμηδένιση των αποστάσεων, η πρόοδος στην πληροφορική και στην τεχνολογία θα έχει θετικές επιδράσεις στον τομέα της υγείας. Ωστόσο, η κατάργηση των συνόρων αύξησε τους κινδύνους μεταφοράς και εξάπλωσης λοιμωδών νοσημάτων. Εξάλλου, η όξυνση των περιβαλλοντικών προβλημάτων επιδείνωσε την κατάσταση στον τομέα της υγείας. Η επίδραση της παγκοσμιοποίησης στον τρόπο χρηματοδότησης των υπηρεσιών υγείας επαναπροσδιορίζει το ρόλο του κράτους και καθιστά αναγκαία τη συμμετοχή διεθνών οργανισμών στη χάραξη νέας πολιτικής υγείας. Η προσέγγιση της υγείας ως παγκόσμιου αγαθού σε διεθνές επίπεδο αποτελεί μια αναγκαιότητα. Η προσπάθεια προστασίας της υγείας από τις αρνητικές επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης βρίσκει έκφραση στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος έθεσε στόχους για την επίτευξη του υψηλότερου δυνατού επιπέδου υγείας, για όλους τους ανθρώπους σε διεθνές επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις συνθήκες του Μάαστριχτ και Άμστερνταμ έθεσε τα θεμέλια για την ανάπτυξη της δημόσιας υγείας, δεν έγινε όμως ακόμη εφικτή η υιοθέτηση ενιαίας πολιτικής στα συστήματα υγείας των κρατών-μελών.

Λέξεις ευρετηρίου: Ανισότητες, Παγκοσμιοποίηση, Πολιτική υγείας, Υγεία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής