Τελ. ενημέρωση:

   14-Mar-2010
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 27(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2010, 72-77

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σύγκριση μεθόδων μέτρησης ταχύτητας καθίζησης ερυθρών σε παιδιά.
Μέθοδος Westergren και αναλυτής Τest-1

E. Παπακωνσταντίνου, E. Υφαντής, Π. Γεωργούτσου, Α. Λάβδα,
Α. Σκουρμπούτη, Σ. Χανιωτάκη, Α. Χονδροθανάση, Γ. Κούτουλας, Χ. Μαντή

Αιματολογικό Εργαστήριο, «Θριάσιο», Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας, Ελευσίνα

ΣΚΟΠΟΣ Η ταχύτητα καθίζησης ερυθρών (ΤΚΕ), που πλέον, εύστοχα, αναφέρεται ως "length of sedimentation reaction in blood" (LSRB), παραμένει η συχνότερα χρησιμοποιούμενη εργαστηριακή εξέταση για την παρακολούθηση της πορείας λοιμώξεων, φλεγμονωδών νόσων και μερικών τύπων κακοηθειών. Η μέτρηση της LSRB με τη μέθοδο Westergren παραμένει ουσιαστικά ίδια από την έναρξη της εφαρμογής της και προτείνεται ως μέθοδος αναφοράς από το International Council for Standardization in Hematology (ICSH) 1973 και 1977. Τα τελευταία χρόνια, μια σειρά τεχνολογικών εξελίξεων, όπως η ανάπτυξη αυτόματων ή ημιαυτόματων αναλυτών, στοχεύουν στη μείωση ή ακόμα και στην εξάλειψη του κινδύνου κατά το χειρισμό δυνητικά επικίνδυνων βιολογικών υλικών, όπως το αίμα, για το προσωπικό των εργαστηρίων. Οι νεότερες διαδικασίες είτε θεωρούνται λιγότερο επικίνδυνες, κυρίως επειδή είναι αυτοτροφοδοτούμενες, είτε γιατί χρησιμοποιούν υλικά μίας χρήσης ή και τα δύο. Είναι αναγκαίο, λοιπόν, να ελεγχθούν αυτές οι καινοτομίες, τόσο για τη συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων τους με τις παλαιότερα χρησιμοποιούμενες μεθόδους, όσο και για τη συνεχή διασφάλιση της ποιότητας. Η παρούσα μελέτη έγινε για να αξιολογήσει τη συγκριτική μέτρηση της LSRB με τη μέθοδο Westergren και με τον αναλυτή Test-1.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Αναλύθηκαν 89 παιδιατρικά δείγματα. Η μη παραμετρική δοκιμασία Wilcoxon για τη διορθωμένη σε σχέση με τον αιματοκρίτη LSRB, που χρησιμοποιήθηκε με μηδενική υπόθεση ότι τα δύο δείγματα έχουν ίσους πληθυσμιακούς μέσους όρους, δεν ήταν στατιστικά σημαντικό (P=0,249).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η σύγκριση μεταξύ της μη διορθωμένης LRSB με τη μέθοδο Westergren και του αναλυτή Test-1 έδειξε ότι τα αποτελέσματα των δύο μεθόδων, δεν έχουν συσχέτιση (Ρ<0,005). Επίσης δεν βρέθηκε συσχέτιση στατιστικά σημαντική στη σύγκριση των τιμών της LRSD μετά διόρθωση σήμερα με τον αιματοκρίτη (Ht <35%) (P=0,249).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η σύγκριση των δύο μεθόδων χρήζει περαιτέρω μελέτης, για μεγαλύτερη ακρίβεια στην καθημέρα κλινική πράξη.

Λέξεις ευρετηρίου: Αναλυτής Test-1, Ταχύτητα καθίζησης ερυθρών (ΤΚΕ).


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής