Τελ. ενημέρωση:

   14-Mar-2010
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 27(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2010, 78-87

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μετανάστριες μητέρες και υποκειμενική αντίληψη της υγείας

Κ. Κούτρα,1,2 Η. Ευλαμπίδου,1 Θ. Ρουμελιωτάκη,1 Α. Κούτης,1 A. Φιλαλήθης1
1Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημόσια Υγεία και Υπηρεσίες Υγείας», Ηράκλειο
2ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Ηράκλειο

ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της μελέτης ήταν η καταγραφή της κατάστασης υγείας και η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την υποκειμενική αντίληψη της υγείας των μεταναστριών μητέρων που διαμένουν στο Δήμο Γαζίου, Κρήτης.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Γαζίου του Ηρακλείου Κρήτης. Η μεθοδολογική προσέγγιση ήταν συγχρονική (cross-sectional). Για την ανεύρεση όλων των δειγματοληπτικών μονάδων κατά βάση χρησιμοποιήθηκαν τα άτυπα δίκτυα της περιοχής με τη διάδοση της πληροφορίας στόμα με στόμα, αφίσα σε σημεία-κλειδιά και επιτόπια κατ' οίκον επίσκεψη. Η υποκειμενική αντίληψη της υγείας των μεταναστριών μητέρων διερευνήθηκε με δομημένη συνέντευξη, πρόσωπο με πρόσωπο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κατά τη μελέτη πεδίου, 47 από τις 104 μετανάστριες (45% των μεταναστριών) απάντησαν στη συνέντευξη μετά από προγραμματισμένες επισκέψεις στο σπίτι. Το ποσοστό των ερωτηθεισών που ανέφερε χρόνια νόσο (20%) διαπιστώνεται ότι είναι χαμηλό σε σύγκριση με το αντίστοιχο του γενικού πληθυσμού. Από το σύνολο του δείγματος, μικρό μέρος (8%) επισκέφθηκε το γιατρό τις δύο τελευταίες εβδομάδες. Η πλειοψηφία των γυναικών (72%) δεν έχει υποβληθεί σε εξέταση κολποτραχηλικού εκκρίματος κατά Παπανικολάου τα 3 τελευταία χρόνια. Η αναλογία των εκτρώσεων προς τις γεννήσεις ήταν 3:1. Η χρήση μέτρων αντισύλληψης έφθανε το 48%. Τα συνηθισμένα συμπτώματα που ανέφεραν οι ερωτώμενες τον τελευταίο χρόνο σχετίζονταν στατιστικώς σημαντικά με την υποκειμενική αντίληψη της υγείας και μάλιστα αρνητικά. Υπήρχε θετική συσχέτιση με την ικανοποίηση από τη ζωή και άλλους παράγοντες ικανοποίησης που μετρήθηκαν, όπως η ικανοποίηση από το σύζυγο, τον εαυτό και την υγεία.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσματα της μελέτης αναδεικνύουν την ανάγκη ενημέρωσης και συνεργασίας των μεταναστριών με ομάδες και οργανώσεις της τοπικής κοινωνίας.

Λέξεις ευρετηρίου: Μετανάστριες μητέρες, Υγεία, Υποκειμενική αντίληψη της υγείας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής