Τελ. ενημέρωση:

   14-Mar-2010
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 27(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2010, 88-94

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας προφυλακτικού εμβολιασμού
κατά του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας στην Ελλάδα

Δ. Ροβίθης, Δ. Καϊτελίδου, Λ. Λιαρόπουλος
Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Ο καθορισμός της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας προληπτικού ελέγχου και προφυλακτικού εμβολιασμού Ελληνίδων, ηλικίας 12 ετών, κατά του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας έναντι μόνο προληπτικού ελέγχου.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Ένα μοντέλο Markov χρησιμοποιήθηκε για την αποτίμηση του κόστους και των συνεπειών μακροπρόθεσμα. Δεδομένα για το μοντέλο ελήφθησαν από διάφορους παρόχους υπηρεσιών υγείας στον ελληνικό ιδιωτικό τομέα, βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις και γνώμη ειδικών. Για την εξέταση της ευρωστίας των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε ανάλυση ευαισθησίας μίας μεταβλητής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Χρησιμοποιώντας προεξόφληση 3% στο κόστος και τα αποτελέσματα, η ανάλυση κατέδειξε ένα δείκτη ICER 19.012 € ανά QALY. Η ανάλυση ευαισθησίας σε βασικές μεταβλητές είχε σχετικά μικρές επιπτώσεις στο δείκτη ICER, ο οποίος σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός από μία, παρέμεινε κάτω από το ευρωπαϊκό όριο των 50.000 € ανά QALY. Επιπλέον, τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν 412 περιπτώσεις καρκίνου και 95 θανάτους από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, που πλέον μπορούν να προληφθούν με τον εμβολιασμό των Ελληνίδων ηλικίας 12 ετών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ανάλυση υποδεικνύει ότι συνδυασμός των τρεχουσών πρακτικών πρόληψης με προφυλακτικό εμβολιασμό Ελληνίδων ηλικίας 12 ετών είναι οικονομικά πολύ επωφελής. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης δεν θα πρέπει να αγνοηθούν από τους λήπτες αποφάσεων και η εθνική πολιτική υγείας για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας πρέπει να συμπεριλάβει ένα στοχευμένο πρόγραμμα εμβολιασμού.

Λέξεις ευρετηρίου: Εμβόλιο κατά του καρκίνου του τραχήλου, Κόστος-αποτελεσματικότητα του εμβολίου κατά του καρκίνου του τραχήλου, Κόστος του καρκίνου.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής