Τελ. ενημέρωση:

   14-Mar-2010
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 27(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2010, 95-105

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Παραπροϊόντα απολύμανσης του νερού και έκβαση της εγκυμοσύνης

Ε. Πατελάρου,1,2 Π. Σουρτζή,2Μ. Κογεβίνας1,3,4,5
1Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο
2Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
3Centre for Research in Environmental Epidemiology, Barcelona, Ισπανία
4Municipal Institute of Medical Research (IMIM-Hospital del Mar), Barcelona, Ισπανία
5CIBER Epidemiologia y Salud Publica (CIBERESP), Ισπανία

Η έκθεση στα παραπροϊόντα απολύμανσης του νερού στην περίοδο της εγκυμοσύνης μέσω του πόσιμου νερού αλλά και της εισπνοής και δερματικής απορρόφησης έχει συσχετιστεί με τη μη φυσιολογική έκβαση της εγκυμοσύνης.

ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση αξιολόγησε μελέτες που εξέτασαν την πιθανή επίδραση της έκθεσης σε παραπροϊόντα απολύμανσης (χλωρίωσης) του νερού στην έκβαση της εγκυμοσύνης.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Δύο ερευνητές πραγματοποίησαν την αναζήτηση στη βάση δεδομένων MEDLINE για το χρονικό διάστημα Ιανουάριος 1974 έως Οκτώβριος 2008 χρησιμοποιώντας ως λέξεις-κλειδιά (Mesh terms): "pregnancy outcome" ή "low birth weight" ή "very low birth weight" ή "extremely low birth weight" ή "fetal growth retardation" ή "small for gestational age" και "trihalomethanes" ή "acetic acids" ή "trichloroacetic acid" ή "water pollutants".

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η αναζήτηση οδήγησε στη συλλογή 86 συνολικά μελετών, από τις οποίες 73 απορρίφθηκαν με βάση τα κριτήρια αποκλεισμού. Στην ανασκόπηση συμπεριελήφθησαν τελικά 13 μελέτες, στις οποίες προστέθηκαν 3 επιπλέον έπειτα από μελέτη των βιβλιογραφικών παραπομπών των ανασκοπήσεων. Συνολικά, έχουν πραγματοποιηθεί 10 αναδρομικές προοπτικές μελέτες, 4 μελέτες ασθενών-μαρτύρων, 1 προοπτική και 1 συγχρονική μελέτη. Από το σύνολο των μελετών, 6 οδηγούν σε στατιστικώς σημαντική συσχέτιση της έκθεσης σε παραπροϊόντα απολύμανσης του νερού με μικρά για την ηλικία κύησης νεογνά, ενώ 5 μελέτες συσχετίζουν θετικά την έκθεση με το χαμηλό βάρος γέννησης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από το σύνολο των υπαρχόντων δεδομένων δεν προκύπτει ότι ο κίνδυνος από την έκθεση σε παραπροϊόντα απολύμανσης του πόσιμου νερού είναι υψηλός. Ωστόσο, το γεγονός ότι η έκθεση αυτή αφορά στο σύνολο σχεδόν του πληθυσμού και επηρεάζει την ανάπτυξη του εμβρύου καθιστά το πεδίο αυτό ιδιαίτερα σημαντικό για μελλοντική έρευνα.

Λέξεις ευρετηρίου: Εγκυμοσύνη, Παραπροϊόντα απολύμανσης του νερού, Ρύποι υδάτων, Υπολειπόμενη ανάπτυξη, Χαμηλό βάρος γέννησης.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής