Τελ. ενημέρωση:

   26-Oct-2010
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 27(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2010, 742-752

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Ανθρώπινο πρόσωπο και ομορφιά. Βιολογικές και ψυχολογικές προσεγγίσεις

Χ.Α. Μηλιώνης
Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος

Το ανθρώπινο πρόσωπο αποτελεί ένα τμήμα του σώματος με ιδιαίτερη σημασία. Εκτός από την καθημερινή εμπειρία, υπάρχουν αρκετές επιστημονικές έρευνες που έχουν αποδείξει ότι η αισθητική εικόνα του προσώπου έχει ένα σημαντικό αντίκτυπο στην ατομική συμπεριφορά και τις κοινωνικές σχέσεις και αλληλεπιδράσεις. Ο εγκέφαλος διαθέτει τους κατάλληλους νευρικούς μηχανισμούς, προκειμένου να αξιολογήσει την ομορφιά του προσώπου. Ωστόσο, δεν υπάρχει κάποιος που να μπορεί να ορίσει με ακρίβεια την έννοια αυτής της ομορφιάς. Έχουν προταθεί τέσσερις παράμετροι ως ρυθμιστικοί παράγοντες του βαθμού ελκυστικότητας ενός προσώπου. Σε αυτές περιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά μέσου όρου, η συμμετρία, ο φυλετικός διμορφισμός και η νεανική εικόνα. Ίσως αυτές οι παράμετροι έχουν δημιουργηθεί μέσω της διεργασίας της εξέλιξης ή απλά είναι παραπροϊόντα της διαδικασίας με την οποία ο εγκέφαλος επεξεργάζεται την πληροφορία.

Λέξεις ευρετηρίου: Αισθητική, Ανθρώπινο πρόσωπο, Εξέλιξη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής