Τελ. ενημέρωση:

   26-Oct-2010
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 27(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2010, 783-786

ΒΡΑΧΕΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τους νέους αναπνευστικούς ιούς

V. Wiwanitkit
Wiwanitkit House, Bangkhae, Bangkok, Ταϊλάνδη

Oι αναπνευστικοί ιοί αποτελούν μια σημαντική ομάδα ιών, οι οποίοι μπορεί να προκαλέσουν λοιμώξεις των αναπνευστικών οδών. Τα τελευταία έτη ανακαλύφθηκαν αρκετοί νέοι ιοί που έχουν γίνει απειλητικοί για τη δημόσια υγεία. Σημαντικές έρευνες για την καλύτερη κατανόηση των συγκεκριμένων λοιμώξεων του αναπνευστικού έχουν διεξαχθεί. Η παρούσα εργασία στόχο έχει την ανασκόπηση και τη συζήτηση για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που σχετίζονται με τη γονιδιακή αλληλουχία των νέων αναπνευστικών ιών.

Λέξεις ευρετηρίου: Αναπνευστικοί ιοί, Γονιδιακή αλληλουχία, Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής