Τελ. ενημέρωση:

   26-Oct-2010
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 27(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2010, 787-792

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Προσαρμογή της κλίμακας καταγραφής στάσεων
απέναντι σε ομοφυλόφιλες γυναίκες και άνδρες στην ελληνική γλώσσα

Η. Γρηγορόπουλος,1 Σ. Παπαχαρίτου,1 Μ. Μωραΐτου2
1Κέντρο Σεξουαλικής & Αναπαραγωγικής Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
2Τμήμα Μαιευτικής, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

ΣΚΟΠΟΣ Η προσαρμογή της κλίμακας καταγραφής στάσεων απέναντι σε ομοφυλόφιλες γυναίκες και άνδρες του Herek, στην ελληνική γλώσσα. Η κλίμακα αποτελεί μια σύντομη μέτρηση των στάσεων ετεροφυλόφιλων απέναντι σε ομοφυλόφιλους άνδρες και γυναίκες. Η κλίμακα εκλαμβάνει τις στάσεις αυτές ως αναφορές στάσεων μεταξύ κοινωνικών ομάδων, οι οποίες ομοιάζουν στην ψυχολογική δομή και λειτουργία με διαφυλετικές στάσεις. Συγκεκριμένα, η κλίμακα αποτελείται από προτάσεις/απόψεις που καταγράφουν τις συναισθηματικές απαντήσεις ετεροφυλόφιλων απέναντι σε ομοφυλόφιλες γυναίκες και άνδρες.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ H κλίμακα μεταφράστηκε σύμφωνα με τη μεθοδολογία της διγλωσσικής μετάφρασης. Εξετάστηκε ο βαθμός κατανόησής της σε 46 φοιτητές(τριες) του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, οι οποίοι(ες) κλήθηκαν να απαντήσουν αν κατάλαβαν την καθεμιά από τις 20 προτάσεις, καθώς και να σχολιάσουν τι ήταν αυτό που πιθανόν να τους(τις) δυσκόλεψε. Η τελική μορφή της κλίμακας συμπληρώθηκε σε ανώνυμη και προαιρετική βάση από 178 φοιτητές(τριες), παραϊατρικών επαγγελμάτων, του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η κλίμακα στάσεων αποδείχθηκε ότι παρουσιάζει ικανοποιητική εσωτερική συνέπεια (Cronbach alpha=0,91), αξιοπιστία ως προς το χρόνο (συντελεστής συσχέτισης=0,91), καθώς και δομική εγκυρότητα (paired samples T, p >0,05).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η κλίμακα μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο τόσο σε ερευνητικό επίπεδο για τη διερεύνηση των στάσεων των ετεροφυλόφιλων προς την ομοφυλοφιλία (ανδρών και γυναικών) και των διαφορών που ενδεχομένως να υπάρχουν στην αντιμετώπιση της ανδρικής και της γυναικείας ομοφυλοφιλίας, όσο και για την αξιολόγηση προγραμμάτων καταπολέμησης της σεξουαλικής προκατάληψης.

Λέξεις ευρετηρίου: Ομοφυλοφιλία, Πολιτισμική προσαρμογή, Σεξουαλική προκατάληψη, Στάσεις.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής