Τελ. ενημέρωση:

   26-Oct-2010
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 27(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2010, 793-802

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Το μορφωτικό επίπεδο αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα
στον καθορισμό των αντιλήψεων του γενικού πληθυσμού
για τη σχέση της διατροφής με τις καρδιαγγειακές παθήσεις

Α. Γιωτοπούλου,1 Ε. Γεωργουσοπούλου,1 Α. Παπαθανασίου,2 Ε. Πολυχρονόπουλος,1 Ι. Γουδέβενος,3 Δ.Β. Παναγιωτάκος1
1Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, «Χαροκόπειο» Πανεπιστήμιο, Αθήνα
2Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
3Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση των παραγόντων που καθορίζουν τις αντιλήψεις του γενικού πληθυσμού για τη σχέση της διατροφής με τις καρδιαγγειακές παθήσεις.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Μελετήθηκε ένα τυχαία επιλεγμένο δείγμα 4.799 ενήλικων ατόμων από διάφορες πόλεις της Ελλάδας (44,2% άνδρες, μέσης ηλικίας 40,35±16 ετών και 55,8% γυναίκες, μέσης ηλικίας 38,06±15 ετών). Για την αξιολόγηση των γνώσεων και των αντιλήψεων αναφορικά με τη διατροφή ως καρδιαγγειακού παράγοντα, 10 ερωτήσεις ταξινομήθηκαν ως σωστό-λάθος και ένας δείκτης από 0 (πολύ κακή γνώση) έως 10 (άριστη γνώση) δημιουργήθηκε.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η μέση βαθμολογία του δείκτη ήταν 5,39±1,6 στους άνδρες και 5,76±1,5 στις γυναίκες (p<0,001). Θετική συσχέτιση βρέθηκε μεταξύ του δείκτη και της ηλικίας των συμμετεχόντων (r=0,145, p<0,001) καθώς και των ετών σπουδών (r=0,044, p=0,002). Επίσης, τα άτομα με το υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο εμφάνισαν το μικρότερο επιπολασμό όσον αφορά στους κυριότερους παράγοντες κινδύνου για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Τα άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο θεωρούσαν, σε μεγαλύτερο ποσοστό, ότι η ανθυγιεινή διατροφή αποτελεί παράγοντα καρδιαγγειακού κινδύνου και ότι το ελαιόλαδο, τα φρούτα και τα λαχανικά μπορούν να μειώσουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Τέλος, τα άτομα με το χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο εμφάνιζαν τη μεγαλύτερη άγνοια αναφορικά με τους σημαντικότερους διατροφικούς κινδύνους (κορεσμένα λίπη και αλάτι) για τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η πολιτεία, αλλά και οι επιστημονικοί φορείς, οφείλουν να αναδείξουν το πρόβλημα του χαμηλού επιπέδου γνώσεων του πληθυσμού αναφορικά με τη διατροφή και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, και να δράσουν άμεσα, με στόχο τη μείωση της καρδιαγγειακής νοσηρότητας στη χώρα. Εθνική προτεραιότητα πρέπει να αποτελεί η ανάπτυξη ενημερωμένων ασθενών που συμμετέχουν στις διαδικασίες ιατρικής φροντίδας, στη λήψη αποφάσεων, καθώς και στην πρόληψη και τη διαχείριση των προβλημάτων υγείας.

Λέξεις ευρετηρίου: Αντιλήψεις, Γνώσεις, Καρδιαγγειακά νοσήματα, Μορφωτικό επίπεδο, Παράγοντες κινδύνου.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής