Τελ. ενημέρωση:

   26-Oct-2010
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 27(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2010, 811-817

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Παγίδες στην παραγωγή των κινητικών καμπυλών
της δυναμικής μαγνητικής μαστογραφίας στα 3Τ και τρόποι αποφυγής τους

Ε. Λαβδάς,1 Π. Μαυροειδής,2 Β. Ροκά,1 Δ.Λ. Αρβανίτης,3 Ι.Β. Φεζουλίδης,1 Κ. Βάσιου1
1Εργαστήριο Ακτινολογίας-Ιατρικής Απεικόνισης, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
2Τμήμα Ιατρικής Ακτινοφυσικής, Karolinska Institutet και Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, Σουηδία
3Τμήμα Ανατομίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση προτεινόμενων τρόπων για να εξαλειφθούν ή να μειωθούν σφάλματα που προκύπτουν στις κινητικές καμπύλες λόγω κινητικών ή αναπνευστικών τεχνικών σφαλμάτων.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Μελετήθηκαν 10 εξεταζόμενες με μαγνητικό τομογράφο 3-Tesla (Signa, GE Healthcare). Όλες οι εξεταζόμενες τοποθετήθηκαν σε πρηνή θέση και χρησιμοποιήθηκε 8-κάναλο πηνίο συνεργίας (phased array surface coil). Το πρωτόκολλο περιελάμβανε (α) ακολουθία Τ2-TSE σε εγκάρσιο επίπεδο, (β) ακολουθία STIR/IRTSE σε εγκάρσιο επίπεδο και (γ) ακολουθία Vibrant με φασματικό κορεσμό σε εγκάρσιο επίπεδο μία φορά πριν και 5 φορές μετά από την ενδοφλέβια χορήγηση παραμαγνητικής σκιαγραφικής ουσίας 0,1 mmoL/kg γαδολαμίνης, σε δυναμική μελέτη. Και στις 10 ασθενείς, κατά την κινητική αξιολόγηση των βλαβών παρατηρήθηκε μετατόπιση της θέσης ενδιαφέροντος (region of interest, ROI) στις φάσεις της δυναμικής εξέτασης, με αποτέλεσμα τη λήψη μη αξιόπιστης κινητικής καμπύλης. Για τη διόρθωση του σφάλματος της κινητικής καμπύλης ακολούθησε χειροκίνητη τοποθέτηση του ROI, μετρώντας αποστάσεις από σταθερό σημείο αναφοράς (δέρμα, στέρνο) σε όλες τις φάσεις.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Στις 10 εξεταζόμενες ελέγχθηκαν 50 παθολογίες. Για καθεμιά από αυτές παρήχθη η κινητική καμπύλη (στις εικόνες της πολυφασικής ακολουθίας, Vibrant) με το ημι-αυτόματο πρόγραμμα υπολογισμού του συστήματος, καθώς και με τη χειροκίνητη μέθοδο. Στις 31 (62,0%) περιπτώσεις βρέθηκε μεταβολή του τύπου της κινητικής καμπύλης και με τις δύο μεθόδους. Από αυτές τις περιπτώσεις παρατηρήθηκε ότι με την ημιαυτόματη μέθοδο 6 κινητικές καμπύλες ήταν τύπου ΙΙΙ ενώ με τη χειροκίνητη μέθοδο ήταν τύπου Ι, με την ημι-αυτόματη μέθοδο 9 καμπύλες ήταν τύπου ΙΙΙ ενώ με τη χειροκίνητη μέθοδο ήταν τύπου ΙΙ, και με την ημι-αυτόματη μέθοδο 10 καμπύλες ήταν τύπου ΙΙ ενώ με τη χειροκίνητη μέθοδο ήταν τύπου Ι. Από τις παθολογίες για τις οποίες δεν παρατηρήθηκε μεταβολή μεταξύ των δύο τρόπων υπολογισμού των κινητικών καμπυλών, 8 περιπτώσεις ήταν καμπύλες τύπου Ι και 11 περιπτώσεις ήταν καμπύλες τύπου ΙΙ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Κατά την τοποθέτηση του ROI χρήσιμος θεωρείται ο έλεγχος ώστε αυτό να βρίσκεται στην ίδια θέση της παθολογίας σε όλες τις φάσεις της δυναμικής μελέτης. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να λαμβάνεται υπ' όψη και ένα σταθερό σημείο αναφοράς, όπως η απόσταση που έχει η βλάβη, η οποία ελέγχεται από το δέρμα ή το στέρνο. Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ταύτιση της θέσης του ROI σε όλες τις φάσεις της πολυφασικής ακολουθίας, αυτό πρέπει να τοποθετείται χειροκίνητα χρησιμοποιώντας τα σταθερά σημεία αναφοράς και στη συνέχεια (με βάση αυτές τις τιμές έντασης σήματος) να παράγονται οι κινητικές καμπύλες.

Λέξεις ευρετηρίου: Δυναμική μαγνητική μαστογραφία, Κινητικές καμπύλες, 3 Tesla.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής