Τελ. ενημέρωση:

   26-Oct-2010
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 27(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2010, 818-821

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανίχνευση του ιού του δάγγειου με απλή RT-PCR με τη χρήση γενικών εκφυλιστικών ανιχνευτών:
Πρόδρομη μελέτη

Y. Suwanwong,1 T. Moungkote,1 V. Wiwanitkit,2 S. Soogarun1
1Clinical Microscopy Research Unit, Department of Clinical Microscopy, Faculty of Allied Health Sciences, Chulalongkorn University, Bangkok,
2Wiwanitkit House, Bangkhae, Bangkok, Ταϊλάνδη

ΣΚΟΠΟΣ Ο δάγγειος αιμορραγικός πυρετός (ΔΑΠ) οφείλεται σε τέσσερις διαφορετικούς οροτύπους φλαβοϊού (DEN1–4). Και οι τέσσερις ορότυποι είναι ενδημικοί στις περισσότερες χώρες των τροπικών και των υποτροπικών περιοχών. Λόγω της υψηλής ευαισθησίας και της ειδικότητας της διαγνωστικής τεχνικής με την PCR, πρόσφατα έχουν αναπτυχθεί διαφορετικές μέθοδοι PCR για την ανίχνευσή τους. Σκοπός της μελέτης ήταν η ανάπτυξη τεχνικής ενός βήματος RTPCR με τη χρήση γενικών ανιχνευτών για ταχεία ανίχνευση του ιικού RNA όλων των οροτύπων του δάγγειου.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η RT-PCR εφαρμόστηκε με τη χρήση ενός ζεύγους ανιχνευτών, ειδικών ως προς το μη δομικό (NS1) που επιτρέπει τη διατήρηση της περιοχής στο γονιδίωμα του δάγγειου όλων των οροτύπων. Ο ανιχνευτής σχεδιάστηκε με βάση τις αλληλουχίες στο γονιδίωμα των στελεχών δάγγειου που συλλέχθηκαν στην Ταϊλάνδη. Αυτή η μέθοδος RTPCR βελτιώθηκε και αξιολογήθηκε με ανίχνευση του δάγγειου μέσω RNA σε καλλιέργεια κυττάρων κουνουπιού και αίματος ασθενούς.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Καταδείχθηκε ότι η περιοχή NS1 του δάγγειου (1–4) εφαρμόστηκε επιτυχώς, παρέχοντας ένα προϊόν RT-PCR αναμενόμενου μεγέθους (637 bp). Αφού ο ιός του δάγγειου θεωρείται ότι αναπτύσσεται in vivo στα μονοπύρηνα κύτταρα, χρησιμοποιήθηκε RNA από μονοπύρηνα κύτταρα περιφερικού αίματος ασθενών με υποψία δάγγειου ως πρότυπο για την RT-PCR. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ανίχνευση του ιικού RNA σε μονοπύρηνα κύτταρα θα μπορούσε να είναι μια αποτελεσματική εναλλακτική λύση για την τεχνική προσδιορισμού των μεταβολών ανοσοσφαιρίνης στο πλάσμα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με την παρούσα μελέτη, φαίνεται ότι η εν λόγω τεχνική είναι ταχεία, εύκολη και παρέχει τη δυνατότητα ακριβούς διάγνωσης σε υποψία δάγγειου.

Λέξεις ευρετηρίου: Δάγγειος, Μονοπύρηνα, RT-PCR.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής