Τελ. ενημέρωση:

   01-Dec-2010
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 27(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2010, 963-969

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η σχετική συμβολή της βιοϊατρικής καινοτομίας στο επίπεδο υγείας του πληθυσμού:
Οι απόψεις των Ελλήνων ιατρών

Κ. Αθανασάκης,1 Ε. Κωνσταντίνου,2 Ε. Θηραίος,3 Ι. Κυριόπουλος1
1Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα,
2Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Αθήνα,
3Κέντρο Υγείας Βάρης, Αττική

ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα μελέτη αποσκοπούσε στον προσδιορισμό των καινοτομιών της βιοϊατρικής τεχνολογίας, οι οποίες συνέβαλαν κατά το μεγαλύτερο βαθμό στη βελτίωση του επιπέδου υγείας στην Ελλάδα, κατά τα τελευταία 30 έτη, σύμφωνα με τη γνώμη των θεραπόντων ιατρών.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω συνεντεύξεων σε ένα πανελλαδικό στρωματοποιημένο δείγμα 500 ιατρών, παθολόγων και γενικών ιατρών, στη βάση κλειστού ερωτηματολογίου, το οποίο περιείχε έναν κατάλογο με 42 καινοτομίες (22 φαρμακευτικές και 20 τεχνολογικές), προς αξιολόγηση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ελήφθησαν απαντήσεις από 429 συμμετέχοντες (ποσοστό ανταποκρισιμότητας 78%). Σύμφωνα με τους ερωτώμενους, οι επτά σημαντικότερες φαρμακευτικές καινοτομίες των τελευταίων 30 ετών, με βάση την επίδρασή τους στο επίπεδο υγείας του ελληνικού πληθυσμού, κατά σειρά επιλογής, ήταν οι ανασταλτές του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης (συμπεριελήφθησαν στο 69% των απαντήσεων), τα εισπνεόμενα στεροειδή και οι β2-αγωνιστές (67,4%), οι στατίνες (64,%), οι αναστολείς της αντλίας πρωτονίων και οι Η2-ανταγωνιστές (54,3%), τα νεότερα αντιβιοτικά (48,3%), οι αντι-ιικοί παράγοντες για τις ηπατίτιδες Β και C (45,0%) και οι ανταγωνιστές διαύλων ασβεστίου (33,6%). Αντίστοιχα, οι επτά σημαντικότερες τεχνολογικές καινοτομίες ήταν η μαγνητική και η αξονική τομογραφία (77,4%), η αγγειοπλαστική με τη χρήση stents (75,3%), η στεφανιαία παράκαμψη (72,5%), η ενδοσκοπική εξέταση (58,3%), ο έλεγχος για τον ιό HIV (55,7%), η μαστογραφία (55%) και ο έλεγχος του ειδικού προστατικού αντιγόνου (PSA) (43,4%).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το επιδημιολογικό προφίλ του πληθυσμού αποτελεί ισχυρό προσδιοριστή της αξίας της τεχνολογίας υγείας. Οι απόψεις των θεραπόντων ιατρών στο ζήτημα της σημασίας και της αξιολόγησης της τεχνολογίας υγείας αποτελούν σημαντική εισροή στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων για την κατανομή των πόρων υγείας.

Λέξεις ευρετηρίου: Βιοϊατρική τεχνολογία, Πολιτική υγείας, Οικονομικά της υγείας, Τεχνολογία υγείας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής