Τελ. ενημέρωση:

   31-Mar-2011
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 28(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2011, 234-244

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η επαγγελματική ικανοποίηση στα δημόσια γενικά νοσοκομεία της Κύπρου

Μ. Μακρής,1 Μ. Θεοδώρου,1 Ν. Middleton2
1Πρόγραμμα Σπουδών «Διοίκηση Μονάδων Υγείας», Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος
2Νοσηλευτικό Τμήμα, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος

ΣΚΟΠΟΣ Η καταγραφή του επιπέδου επαγγελματικής ικανοποίησης των εργαζομένων-επαγγελματιών υγείας στα δημόσια νοσοκομεία της Κύπρου, η διερεύνηση θεμάτων που σχετίζονται με αυτή, καθώς και η συγκριτική ανάλυση ανά νοσοκομείο και επαγγελματική κατηγορία.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 770 επαγγελματίες υγείας από τα τέσσερα δημόσια νοσοκομεία της Κύπρου, που επιλέχθηκαν με τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία, κατά νοσοκομείο και κατηγορία προσωπικού. Η συλλογή των στοιχείων έγινε με τη χρήση αυτοσυμπληρούμενου ερωτηματολογίου και κάλπης. Η στατιστική ανάλυση διεξήχθη με μεθόδους περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής, ενώ η συγκριτική ανάλυση των απαντήσεων ανά νοσοκομείο και επαγγελματική ομάδα έγινε με το λόγο συμπληρωματικών πιθανοτήτων (odds ratio) σε διατάξιμες κατηγορίες πεντάβαθμης κλίμακας Likert.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οκτώ στους 10 εργαζόμενους δήλωσαν ικανοποιημένοι ή πολύ ικανοποιημένοι από το επάγγελμά τους. Περισσότερο ικανοποιημένοι βρέθηκαν οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Πάφου και λιγότερο ικανοποιημένοι αυτοί στο νοσοκομείο Λεμεσού. Η ικανοποίηση αντλείται κυρίως από το ιδιαίτερο αντικείμενο της επαγγελματικής δραστηριότητας –ιδιαίτερα για ιατρούς και λοιπούς επαγγελματίες– και από τη σχέση με τους ασθενείς, ενώ για τους νοσηλευτές καθοριστικός ήταν και ο παράγοντας των αποδοχών. Παρά τα υψηλά ποσοστά συνολικής ικανοποίησης, για κάποιες επί μέρους παραμέτρους/συνισταμένες της εργασίας, ο μέσος βαθμός δυσαρέσκειας ήταν ιδιαίτερα αυξημένος. Τέτοιες παράμετροι ήταν η αναγνώριση και η προώθηση της προσωπικής ανάπτυξης, η εξασφάλιση αντικειμενικότητας στις προαγωγές, η αναγνώριση και η επιβράβευση θετικών προσπαθειών, η παροχή κινήτρων και η οργάνωση, καθώς και η διεύθυνση του νοσοκομείου. Η ικανοποίηση των λοιπών επαγγελματιών υγείας υστερούσε έναντι των ιατρών και ιδιαίτερα των νοσηλευτών σε 12 από τις 16 παραμέτρους/συνισταμένες της εργασίας. Τέλος, το νοσοκομείο της Πάφου παρουσίαζε σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα έναντι των άλλων τριών νοσοκομείων στις 14 από τις 16 παραμέτρους.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα ευρήματα της έρευνας κινούνται στην ίδια κατεύθυνση με εκείνα δύο ερευνών ικανοποίησης ασθενών (εσωτερικών και εξωτερικών), που διεξήχθησαν πρόσφατα από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου στα ίδια νοσοκομεία για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου, γεγονός που δηλώνει ότι ικανοποιημένοι εργαζόμενοι είναι και ικανοποιημένοι χρήστες-ασθενείς. Με αυτές τις τρεις έρευνες, τα νοσοκομεία της Λευκωσίας και της Πάφου κατατάσσονται στην ομάδα των «καλών», ενώ τα νοσοκομεία της Λεμεσού και της Λάρνακας στην ομάδα των «λιγότερο καλών». Η λήψη μέτρων εκ μέρους του Υπουργείου πρωτίστως πρέπει να γίνει στα δύο εν λόγω νοσοκομεία και μάλιστα σε επί μέρους παραμέτρους/συνισταμένες της εργασίας, οι οποίες θεωρούνται από τους εργαζόμενους, αλλά και από τους ασθενείς, ως προβληματικές και πηγές πρόκλησης δυσαρέσκειας.

Λέξεις ευρετηρίου: Δημόσια νοσοκομεία Κύπρου, Επαγγελματίες υγείας, Επαγγελματική ικανοποίηση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής