Τελ. ενημέρωση:

   31-Mar-2011
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 28(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2011, 245-250

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Συσχέτιση του σακχαρώδους διαβήτη με τη βαρύτητα αγγειογραφικών ευρημάτων
σε ασθενείς με νεοδιαγνωσθείσα στεφανιαία νόσο

Β. Πεππές, Α. Πανουτσόπουλος, Γ. Ράμμος, Ν. Ζακόπουλος
Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, ΠΓΝΑ «Αλεξάνδρα», Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η σύγκριση της βαρύτητας των στεφανιογραφικών ευρημάτων μεταξύ διαβητικών και μη διαβητικών ασθενών με νεοδιαγνωσθείσα στεφανιαία νόσο (ΣΝ).

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Πραγματοποιήθηκε μια αναδρομική μελέτη 115 ασθενών με νεοδιαγνωσθείσα ΣΝ που νοσηλεύτηκαν στην κλινική μας μεταξύ 2005–2007 λόγω οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου (n=84) ή ασταθούς στηθάγχης (n=31) και υποβλήθηκαν σε στεφανιογραφία κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο νοσοκομείο. Στα συγκεκριμένα άτομα ελέγχθηκε το ιστορικό καρδιαγγειακών νοσημάτων (αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου [ΑΕΕ], περιφερικής αποφρακτικής αρτηριοπάθειας, κολπικής μαρμαρυγής) και η λαμβανόμενη φαρμακευτική αγωγή πριν από την εισαγωγή. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε ποσοτικός προσδιορισμός βιοχημικών δεικτών (μυοκαρδιακών ενζύμων, λιπιδαιμικού προφίλ) στη διάρκεια της νοσηλείας τους. Μετά από στεφανιογραφικό έλεγχο, εκτιμήθηκε η βαρύτητα της ΣΝ με τη βοήθεια του δείκτη Gensini, λαμβάνοντας υπ' όψη τη σοβαρότητα των αγγειακών στενώσεων και την ανατομική τους εντόπιση. Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια της δοκιμασίας X2 και του Τ-test.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η επίπτωση του σακχαρώδους διαβήτη (ΣΔ) στον πληθυσμό μελέτης ήταν 20,9% (n=24). Στα εν λόγω άτομα, η αντιδιαβητική θεραπεία πριν από την εισαγωγή περιελάμβανε μονοθεραπεία ή συνδυασμένη αγωγή σε ποσοστά 20,8% (n=5) και 62,6% (n=15), αντίστοιχα, ενώ ποσοστό 16,7% των διαβητικών ασθενών (n=4) δεν ελάμβανε θεραπεία. Η επίπτωση των ισχαιμικών ΑΕΕ και της κολπικής μαρμαρυγής ήταν σημαντικά υψηλότερη στην ομάδα των διαβητικών ασθενών έναντι των μη διαβητικών (X2=7,353, p=0,028 και X2=8,040, p=0,017, αντίστοιχα). Οι ασθενείς με ΣΔ και νεοδιαγνωσθείσα ΣΝ παρουσίασαν σημαντικά υψηλότερες τιμές του δείκτη Gensini συγκριτικά με τους μη διαβητικούς (42,09±8,39 έναντι 35,4±3,069 95% ΔΕ, p=0,036).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στον πληθυσμό μελέτης, η παρουσία ΣΔ σχετίστηκε με υψηλότερη καρδιαγγειακή νοσηρότητα, ενώ οι διαβητικοί ασθενείς με νεοδιαγνωσθείσα ΣΝ παρουσίασαν στεφανιογραφικά ευρήματα σημαντικά μεγαλύτερης βαρύτητας συγκριτικά με τους μη διαβητικούς. Φαίνεται ότι ο ΣΔ συνδέεται με πολυεστιακή κατανομή και υψηλότερο ποσοστό αποφρακτικών αθηρωματικών βλαβών στις στεφανιαίες αρτηρίες.

Λέξεις ευρετηρίου: Δείκτης Gensini, Σακχαρώδης διαβήτης, Στεφανιαία νόσος.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής