Τελ. ενημέρωση:

   31-Mar-2011
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 28(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2011, 261-266

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Προκαταρκτική ανάλυση νοσηλευόμενων ασθενών με γρίπη H1N1 σε Πανεπιστημιακή Κλινική,
από το Μάιο−Αύγουστο 2009, στην Αθήνα

Α. Λιαπίκου, Γ. Χαρδαβέλλα, Ν. Κουλούρης, Μ. Αλχανάτης
1η Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Σωτηρία», Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Τον Απρίλιο του 2009, τα πρώτα περιστατικά του νέου τύπου της γρίπης A (H1N1) καταγράφηκαν στο Μεξικό και από τότε ο ιός εξαπλώθηκε σε όλον τον κόσμο δημιουργώντας μια πανδημία. Σκοπός της μελέτης ήταν η περιγραφή των κλινικών χαρακτηριστικών και της εξέλιξης της νόσου των πρώτων νοσηλευόμενων ενηλίκων με αποδεδειγμένη λοίμωξη από ιό H1N1 σε ένα από τα κέντρα αναφοράς της Αθήνας και η διερεύνηση των παραγόντων κινδύνου για ανάπτυξη πνευμονίας από Η1Ν1.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Χρησιμοποιήθηκαν αναδρομικά για συλλογή δεδομένων οι ιατρικοί φάκελοι των νοσηλευόμενων ασθενών. Η λοίμωξη από τον ιό Η1Ν1 πιστοποιήθηκε σε φαρυγγικά δείγματα με τη χρήση της εξέτασης αληθούς χρόνου ανάστροφης αλυσιδωτής αντίδρασης τρανσκριπτάσης-πολυμεράσης (RTPCR).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Από 15 Μαΐου έως 15 Σεπτεμβρίου 2009, η πλειοψηφία (52%) των 58 νοσηλευόμενων ασθενών με λοίμωξη Η1Ν1 παρουσιάστηκε με γριπώδη συμπτώματα και ήπια εξέλιξη. Περίπου 30% των ασθενών είχαν ένα η περισσότερα συνυπάρχοντα νοσήματα. 28 από τους 58 ασθενείς (48%) παρουσίασαν πνευμονία, ενώ 7 από αυτούς νοσηλεύτηκαν σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Τέσσερις από αυτούς τους ασθενείς παρουσίασαν ARDS και χρειάστηκαν μηχανικό αερισμό, με μηδενική θνητότητα. Οι ασθενείς με πνευμονία ήταν μεγαλύτεροι (36 έναντι 26, p=0,003), με βαρύτερη υποξυγοναιμία (39% έναντι 7%, p=0,01) και υψηλότερα επίπεδα ορού των SGOT (43,2 έναντι 25,5, p=0,01), CPK (418 έναντι 127,5, p=0,01) και LDH (345 έναντι 171, p=0,002) από τους υπόλοιπους νοσηλευόμενους με H1N1-λοίμωξη ασθενείς.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Κατά την περίοδο της έρευνας (Μάιος−Αύγουστος 2009), ο ιός της γρίπης H1N1 προκαλεί πνευμονία ανεξάρτητα από τη μικροβιακή λοίμωξη με προγνωστικούς παράγοντες για την ανάπτυξή της τα υψηλά επίπεδα LDH ορού και το κάπνισμα.

Λέξεις ευρετηρίου: Αθήνα, Ασθενείς, Γρίπη Η1Ν1, Νοσηλευόμενοι.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής